Doğa ve mimarlık bağlamında amfibik evler

Yazar:Vildan Dündar Türkkan
Danışman: Prof. Pelin Yıldız

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Doğa, insanın var olduğu günden bu yana ona sonsuz nimetler sunan bir kaynaktır. İnsanlar bazen bu kaynağa taparcasına saygı göstermiş bazen de fütursuzca talan etmiştir. Bu kaynağın özünde ise tüm öğretilerde 'su' vardır. Su, her şeyin özü ve başlangıcıdır, hayatın kaynağıdır. Bu derece önemli olan su, insan yaratısı olan çevre yani mimaride de esin kaynağı olmuştur. Bu çalışmada, yaratılışın kaynağı olan suyla insan yaratısı olan mimarlığın yöntem, yaklaşım, tasarım ve temsil ilişkileri araştırılmış amfibik evler özelinde incelenmiştir. Bu bağlamda; çalışmanın birinci bölümünde, çalışmanın konusu ve bu konuya yaklaşım ile ilgili genel bir açıklama yapılarak çalışmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümde ise, doğa, insan ve mimarlık ilişkisi incelenmiştir. İnsanın doğayla, doğaya uyarak başlayan ilişkisinin teknolojinin gelişmesiyle beraber nasıl doğayı talan etmeye dönüştüğü ve bu süreçte mimarlığın doğadan ne şekillerde etkilendiği örneklerle incelenmiştir. Doğayı talan eden insanın kendine yeni yaşam alanları arayışının incelendiği üçüncü bölümde, su üzerinde yaşamanın tarihsel süreci ve su üzerinde yaşamaya dair ütopyalardan bahsedilmiştir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını karşılayan konut mimarisinin su üzerinde ne şekillerde bulunabileceği dördüncü bölümde örneklerle açıklanmıştır. Amfibik evlerin konu edildiği çalışmanın beşinci bölümünde ise seçilen örnekler aracılığıyla bu konutların tasarım ölçütleri, yapım aşamaları, doğa ve suyla olan ilişkileri çeşitli tasarım yaklaşımlarıyla olan bağları incelenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde; çalışma sonucunda elde edilen çıkarımlar doğrultusunda doğaya uyumlu mimari tasarımların gerekliliği ve amfibik evlerin bu konuda gelecekte sıkça karşılaşılacak bir tasarım yaklaşımı olacağına dair düşünceler vurgulanmıştır.