Fraktal geometrinin iç mimari kurguda kullanımına yönelik bir araştırma

Yazar:Kartal Turhan
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Duygu Koca

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Tasarım ve mimarlık alanında fraktal geometri ile ilgili 20. yüzyılın sonlarından itibaren birçok araştırma yapılmıştır. Çağdaş mimarlık anlayışı multidisipliner şekilde çalışmaktadır. Bundan dolayı başka disiplinlerde ortaya çıkan yeni bazı kavramlar yapı tasarımında yeni sistemleri doğurmuştur. İç mimari tasarım da teknolojiden ve bilimden etkilenmektedir. Bu nedenle bu tezde yeni bir sistem olan fraktal yapıların iç mekanda etkileri ve potansiyeli incelenmektedir. İç mimarinin mekansal yetenekleri ile teknolojik bir araç olan fraktal yapılar ortaya çağımızın mekan problemlerini çözebilecek potansiyeli taşımaktadır. Bilgisayar teknolojisinin 1970 sonrası sıçrama yaşamasıyla o tarihlerden itibaren fraktal geometrinin yapısı anlaşılır hale gelmiştir. Günümüzde yapı tasarımında basit konseptler halinde kullanılmaktadır. Daha gelişmiş konspetler gelecekte belki de uygulanabilir olacaktır. Bu tezde günümüzdeki durum ve etkileri hakkında sonuçlara ulaşılacaktır. Birinci bölümde tezin amacı ve yöntemi açıklanmış konuya giriş yapılmıştır. İkinci bölümde kavramsal bilgiler verilerek bu kavramlar karşılaştırmalı olarak tartışılmış ve üçüncü bölümün altyapısı hazırlanmıştır. Üçüncü bölümde ise mekan ve fraktal kavramları ilişkilendirilip örnekler üzerinden sonuçlar değerlendirilmiştir.