İç mekan tasarımının hacim akustiğine etkisi

Yazar:Tuğçe Kalaycı
Danışman: Prof. Pelin Yıldız

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

tez Özeti: İnsanlar geçmişten bu yana çeşitli toplanma alanları inşa etmişlerdir ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek sosyal iletişimde bulunmuşlardır. Bu toplanma mekanları antik çağ amfi tiyatrolarından günümüze kadar gelişim göstermiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bu süreç içerisinde akustik bilimi gelişim göstermiş ve alt dallara ayrılmıştır. Mimari Akustiğin alt dalı olan Hacim Akustiği çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. İç mekan tasarımının hacim akustiği üzerine etkisi araştırılmış örnekler üzerinde analizler yapılmıştır. Sonuçta iç mekan tasarımının hacim akustiğine etkisi analizlerden ve araştırmalardan elde edilen veriler doğrultusunda belirlenmiştir. Tezin birinci bölümünde genel bir giriş yapılmış, tezin amacından bahsedilmiş ve incelenecek konular kısaca açıklanmıştır. Tezin ikinci bölümünde hacim akustiği kavramının tanımı yapılmış ve tarihsel süreçteki gelişiminden kısaca anlatılmıştır. Tezin üçüncü bölümünde ses kavramı ele alınmıştır. Sesin kapalı hacimlerdeki hareketi ve sesin fiziksel özellikleri açıklanmıştır. Hacim içerisinde sesin yayılması, yansıması, yutulması, kırılması gibi fiziksel özellikleri ele alınmıştır. Yansışım süresi ve akustik kusurlarından birisi olan ekodan bahsedilmiştir. Tezin dördüncü bölümünde Hacim Akustiği kavramı ele alınmış, Mimari Akustik ve Yapı Akustiğinden ayrıldığı noktalara değinilmiştir. Hacim biçimlenişinin akustiğe olan etkisi dört başlık altında ele alınarak açıklanmıştır. Hacim Akustiği ölçümlerinde kullanılan nesnel parametreler ve konuşma amaçlı mekanların performansını etkileyen parametrelerin üzerinde özellikle durulmuştur. Tezin beşinci bölümünde iç mekan tasarımlarının hacim akustiğine etkisi ele alınmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan kriterler belirlenerek, iç mekan tasarımında kullanılan tasarım ilkelerinin üzerinde durulmuştur. Salonun tasarımının akustikle olan ilişkisi kurulmuş; bu ilişkiyi güçlendirecek analizler yapılmıştır. Tezin altıncı bölümünde tez kapsamında analizi yapılan sonuçlar kapsamında örnek incelemeleri yapılmıştır. Seçilen iki salonun ortak özellikleri belirlenmiş ve ortak tasarım kriterleri açısından ele alınmıştır. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu ve M.S.G.Ü. Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu hakkında genel bilgiler verilmiş, akustik ve mekânsal incelemeleri yapılmış; aralarındaki ilişki karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Akustik ölçümler ve mekânsal değerlendirmeler sonucunda iç mekanların tasarımının hacim akustiğine etkisi araştırılmıştır. Tezin yedinci ve son bölümünde çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılmış, iç mekan tasarımının hacim akustiğine etkisi kriterlerle belirlenmiştir.