İç mimarlık alanında mobilya endüstrisi kaynaklı sorunlar ve çözüm önerileri

Yazar:Sibel Yaman
Danışman: Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: İç mimarlık disiplini, mekandaki işlevselliğin yanı sıra estetik ve ruhsal kaygıları da göz önünde bulundurarak mekanın algılanma şeklini tasarlamayı amaçlar. Bunun için kullandığı en etkili araçlardan biri ise mobilyadır. İç mimarlık ve iç mimarlık alanının temel tasarım ögelerinden olan mobilya sürekli olarak etkileşim halindedir. Bu nedenle iç mimarlık alanına katkı sağlayabilmek amacı ile mobilya sektörünün araştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla bu çalışmada iç mimarlık mesleğinin uygulama alanlarının önemli bir bölümünü oluşturan mobilya sektöründeki sorunların araştırılması hedeflenmiş ve bu alanda yaşanan sorunlar, sektöre yön veren firmaların gözünden araştırılmıştır. Çalışma kapsamında veriler, sektörde önemli yere sahip firmaların yetkilileri ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler ile elde edilmiştir. Görüşmeler sonucu elde edilen veriler analiz edilerek mobilya sektörünün genel durumunun ortaya konması, iç mimarlık mesleğinin bu alandan etkilenmesi sonucu oluşabilecek problemlerin tespit edilmesi ve bu problemlere yönelik çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Aynı zamanda ulaşılan sonuçlar ile bu alanlarda yapılacak diğer çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmanın içeriğini iç mimarlık ve mobilya kavramlarının birbirleri üzerindeki etkisi ve önemi, mobilya sektörünün mevcut durumu, sorunları, bu sorunların tespitine yönelik yapılan görüşmeler, bu görüşmeler sonucu elde edilen bilgiler, bu sonuçların iç mimarlık disiplini üzerindeki etkileri ve bunlara yönelik çözüm önerileri oluşturmaktadır.