İç mimarlık bölümlerindeki temel tasarım eğitiminin teorik ve pratik yönden içerik analizi

Yazar:İpek Yıldırım
Danışman: Prof. Pelin Yıldız

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Çalışma, Bauhaus'tan bu yana sanat ve tasarım ile ilgili disiplinlerde hazırlık, başlangıç eğitimi kapsamında farklı kurumlarda, farklı süre ve içeriklerde sürdürülmekte olan Temel Tasarım Eğitimini konu etmektedir. Bu farklılığı problem olarak ele alan çalışma, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplini özelinde dersin teorik ve pratik yönden içerik analizini kapsamaktadır. Çalışmanın amacı; TM-1 puan türü ile öğrenci alan ve İç Mimarlık Bölümü kuruluşu itibari ile en az 10 yıl geçmişe sahip olan üniversite örnekleri üzerinden, İç Mimarlık Bölümlerindeki temel tasarım eğitimi dersinin teorik ve pratik yönden içerik analizini yapmaktır. Bu analizle de literatürde sanat ve tasarım ile uğraşan çoğu disiplinde sıkça yer verilen ve problem olarak belirlenen süre farklılıklarını, işleyiş farklılıklarını ve bu farklılıkların oluşum sebeplerini incelemektir. Böylece, kurumlar üzerinden yapılacak analiz çalışması ile hem içerik farklılıkları ortaya konulacak hem de bu alanda çalışma yapan araştırmacılara ya da Temel Tasarım Eğitimi için uygulama metodu arayan eğitimcilere kaynak sağlanmış olacaktır. Çalışmanın yöntemini içerik analizi oluşturmaktadır. Bu analizi yaparken araştırmanın amacına ve problemin sınırlandırılışına bağlı olarak, belgesel tarama ve belirlenen üniversitelerde ders yürütücüleriyle görüşmeler yapılmıştır. Bununla birlikte, örneklem grubuna dahil edilen kurumlardaki mevcut eğitim öğretim ortamlarında temel tasarım eğitimi kapsamında, güz dönemi uygulamalarının durum tespitine yönelik, stüdyo final jürilerine katılarak, güz dönemi boyunca sürdürülen sürecin ve süreç sonucundaki ürünlerin gözlem ve deneyimlenmesinden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda; dersin teorik ve pratik yönden sürelerinin kurumdan kuruma farklılık gösterme sebebi, kurumlarda işleyişin özdeş olmaması, yürütülen projelerde başlangıcın, sürecin ve gelinen son noktanın farklı olması olarak belirlenmiştir. Ayrıca teorik içeriğin tüm kurumlarda genel olarak aynı olduğu, teorik içeriği aktarmada faydalanılan anlatım teknikleri ile pratik içeriği oluşturan uygulama metotları ve sürdürülen uygulamalı çalışmalar arasında ise anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.