Kamusal alan algısı ve kent bağlamında Asmalı Mescit

Yazar:İrem Oğuzcan
Danışman: Prof. Dr. Meltem Yılmaz

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Asmalı Mescit bölgesi kurulduğu tarihten günümüze kadar olan süreçte sürekli bir değişim, dönüşüm göstermiştir. Bu değişim, dönüşümün sebepleri doğal afetler, bölgenin genişlemesi ve yerel yönetimlerin sistem değişiklikleridir. Bu çalışmada bölgenin yakın tarihinde yaşanan değişiklikler, bu değişikliklerin sebep ve sonuçları incelenmiştir. Bu inceleme altı bölümde yapılmıştır. İlk bölümde çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi belirlenmiştir. Çalışmanın amacı bölgede yaşanan değişimlerin kullanıcı, mekan sahibi ve yerel yönetim bakış açıları ile incelenmesidir. Asmalı Mescit mahallesi çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Yöntem olarak nitel ve betimsel yöntemler kullanılmıştır. İkinci bölümde mekan algısı ve kent konuları incelenmiştir. Temel tanımlamalar ve literatür taraması çalışmaları yoğunluklu olarak bu bölümde yer almaktadır. Mekan türleri, mekanın algılanması, mekanın dili, kültür, insan ve çevre ilişkileri gibi başlıklarda Asmalı Mescit bölgesinde yaşananları anlamlandırmak üzere incelemeler yapılmıştır. Üçüncü bölüm, kamusal alan dönüşümlerini ve yeniden işlevlendirmeyi içermektedir. Kamusal alanda değişimin sebeplerinin, değişim yöntemlerinin incelenmesi bölümün temel konusudur. Dördüncü bölüm, bu çalışmanın ana öğesi olan Asmalı Mescit bölgesinin incelenmesi, tarihsel süreci, yaşanan değişim ve dönüşümlerin bölgeye yansımaları, benzer uygulamalarla karşılaşılan çeşitli ülkelerdeki örneklerin incelenmesi konularını içermektedir. Beşinci bölümde değerlendirme ve karşılaştırmalar yapılarak bölgenin güncel durumu irdelenmiştir. Bölgede yaşanan değişim ve dönüşümlerle ortaya çıkan fiziksel, sosyolojik, ekonomik durumlar değişim öncesi duruma göre değerlendirilmiştir. Sonuç bölümü altıncı bölümdür. Bu bölümde tez çalışmasının sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ele alınmış, ve bölgenin günümüzdeki durumu hakkında değerlendirmelerle çalışma sonuçlandırılmıştır.