"Kervansarayların yeniden işlevlendirilmesinde Azerbaycan örneklerinin incelenmesi"

Yazar: Laman Tarverdıyeva

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Alım Selin Mutdoğan

Tez Özeti: Kervansarayların mekan özellikleri geçmişten günümüze kadar toplumsal gelişmelere bağlı olarak değişim ve gelişim göstermiştir. Bu değişimin özellikleri detaylı literatür taraması yapılarak araştırılacaktır. Yeniden işlevlendirme kavramının tanımı, gelişimi, çeşitleri, dünya kültürüne faydası incelenecektir. Bunlarla birlikte analizin önemli bir parçası olan, Vitruvius'un yapının temel özellikleri olarak belirlediği ''sağlamlık, işlev ve estetik'' bölümlemesi detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu inceleme dahilinde, taşıyıcı sistemlerin mekan üzerindeki belirleyiciliği, işlevsel gereklilikleri ve biçimsel öğelerin mekana katkısı araştırılacaktır. Mekan biçimlenmesine etki eden faktörler üzerinde durulduktan sonra bütün inceleme bir örnek çalışma üzerinde sunulacaktır. Bu örnek çalışma Azerbaycan Cumhuriyeti Şeki'de bulunan Kervansaray kompleksi üzerinden gerçekleştirilecektir. Çalışmanın sonucunda, literatür taramasından ve örnek analizinden elde edilecek olan veriler birlikte değerlendirilecek, kervansarayların yeniden yapılandırılmasına dair durum tespitinde bulunulacaktır.