Kurum bakımı altındaki çocukların yaşam alanlarının ev kazaları, mobilya ve donatı elemanları ilişkisi açısından değerlendirilmesi: Ankara çocuk evleri örneği

Yazar:Fatma Çağla Topgül
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum hizmetleri arasında bulunan çocuk evleri ve bu evlerde barınmakta olan 0-6 yaş grubu çocukların yaşadıkları ev kazalarının mobilya ve donatı elemanları ile bağlantısı araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Kazaların sonuçları genellikle sağlık hizmetlerini ilgilendiriyor olsa da, kazalar ve buna sebep olan etkenler yalnızca tıp alanında değil, mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı gibi tasarımın önem kazandığı alanlarda da incelenmesi gereken bir başlık olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, tüm kaza türleri arasında görülme sıklığı açısından öne çıkan ev kazaları, kazaya sebep olan etmenler ve sonuçları bağlamında irdelenmesi gereken bir konu olarak ele alınmaktadır. Çalışma, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; çalışmanın konusu, amacı ve önemi üzerinde durulmuş olup, çalışma kapsamında izlenecek yöntem anlatılmıştır. İkinci bölümde; korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavramı ve bu çocuklara sağlanan kurum bakımı yöntemleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde; kaza tanımı ve kazalara neden olan faktörler anlatılmış olup, araştırma kapsamında ele alınan ev kazaları ve çeşitleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde; çalışma kapsamında, ev kazalarını tespit etmeye yönelik gerçekleştirilen görüşmelerin araştırma grubunun belirlenmesi, veri toplanması ve çözümlenmesi ile ilgili bilgiler verilmiş olup, elde edilen görüşme verileri sunulmuştur. Sonuç bölümünde ise; çocuk evlerinde ev kazalarını önlemeye yönelik bir tasarım önerisi sunulmuştur. Öneri, görseller ile açıklanmış olup, çocuk evlerinde ev kazalarını önlemeye yönelik elde edilen veriler ortaya konulmuştur.