Kurumsal kimlik bağlamında iç mekân tasarımı: Hard Rock Cafe analizi

Yazar:Gökçe Şahin
Danışman: Prof. Mehmet Hakan Ertek

 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Günümüz modernitesinde kimlikleşme her zamankinden daha önemli bir noktaya gelmiştir. Bu sebepledir ki her kurum kendi kimliğini bulma, oluşturma yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Kimlik, kurumun tarihiyle, kültürüyle, felsefesiyle ortaya çıkar; tasarımla da pekiştirilir ya da görsel hale getirilebilir. Kurumun kimliğinin belirlenmesi yöneticiler, çalışanlar, tüketiciler tarafından sağlansa da, bu kimliğin yansıtılması büyük oranda kurumsal tasarıma bağlıdır. Onlar birbirini şekillendirirken ve birbirleri tarafından şekillendirilirken, ortaya çıkan tutarlı durum kimlikleşme sürecini oluşturur. Anımsatma olarak tasarım kullanıldığında, görüş algısı daha da açılır; anlatılmak istenenler, alıcıya daha algılanabilir şekilde aktarılır. Diğer bir deyişle farkındalık seviyesi artar. Çalışmada bahsedilen kurumsal kimliklerde iç mimarlık ve mekân analizi, konunun daha önce ayrıntılı işlenmemiş olması ve kurumlar için prestij ve tanınırlık sağlaması açısından büyük öneme sahiptir. Literatürde bulunan boşluk; bu tezde kapatılmaya çalışılacak, mekân tasarımının kurumlar açısından önemi irdelenecektir. Tezin kurgulanış şeklinde öncelikle kurumsal kimlikle ilgili bilgilendirme, daha sonra ise iç mekân tasarımında göz önüne alınan referansları baz alarak kurumsal kimliklerde iç mekân tasarımları incelenecektir. Araştırmanın 1. bölümünde tezin kapsamı, amacı ve yöntemi açıklanacak; konunun önemi vurgulanacaktır. 2. bölümde kurumsal kimlik kavramı incelenecek olup, zaman içindeki gelişimi aktarılacaktır. 3. bölümde kurum kimliği ögeleri; kurumsal felsefe, iletişim, kültür ve tasarım olarak ayrıştırılacak ve incelenecektir. 4. bölümde ise iç mekân tasarımının; kurumsal kimlikteki yeri araştırılıp, tasarımın, mekânın içinde kurumsal kimlik ile tanımlanmış örnekler üzerinden incelemesi yapılacaktır. Kurumsal şirketlerin tüketiciye algılatmayı amaçladığı kimlik ögelerinin, görsel iletişim aracılığıyla mekâna dönüşümü ve tematik iç mekânların analizinin yapılacağı bölümdür. Örnek olarak seçilen Hard Rock Cafe'lerin incelendiği 5. bölümde ise; kurumsal kimliğin mekâna dönüşümü, etkisi ve tüketiciye algılatılmasının yanı sıra Hard Rock kimliğinin oluşumu, gelişimi, geleceği konuları üzerinden yapılan çıkarımları içerecektir. Son olarak sonuç bölümünde; yapılan analizlerle ortaya konan bulguların ışığında kurumlara, kimliğin mekâna dönüşümü ile ilgili yol gösterici bir kılavuz niteliği taşıyan önermeler ortaya konacaktır.