Mekân ve form ilişkisinde ikonik bir yaklaşım: Starchitecture tasarım anlayışı

Yazar:Zeynep Telyakar
Danışman: Doç. Dr. Emine Nur Ozanözgü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Tarihte insanoğlunun mekân ile serüveni, onu ele alışı her dönem farklılık göstermiştir. Mimarlığın insan tarafından algılanışı da bu paralellikte değişmiştir. Bu çalışmada incelenen mekân ve form kavramları, yapı formu ve iç mekân diyaloğunun ikonik yapı ölçeğinde araştırılmasını kapsamaktadır. Tarihten günümüze her zaman mevcut olan ikon yapılar küreselleşmenin etkisiyle günümüzde dünya çapında ün sahibi olan mimarların ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mimarın yıldız olma hali toplum üzerinde yapıtlarına olan ilginin artmasına, merak duygusunun oluşmasına sebep olmaktadır. Bu mimari ürünlerin insan üzerindeki görsel algısı ise hem mimarı ile hem de kent ile özdeşleşerek kentin odak noktası, simgesi halini almaktadır. Bu etmenlerle birlikte bu ilgi ve dikkat çekme ikilemi ile oluşan yapıların mimari tasarım anlayışları incelenerek ortaya çıkan salt kabuk etkisi, iç mekânın öneminin azalması, yapı sahiciliğinden ve bağlamdan kopmanın meşrulaşması konuları incelenmiştir. Sonuç olarak son dönemlerde tartışılan birçok mimari anlayıştan biri olan starchitecture tasarım anlayışının temel noktası olarak bahsedebileceğimiz starchitect e ait olan yapıtların bu çalışma kapsamında mevcudiyeti, oluşumu ve iç mekâna getirdikleri ile kapsamlı araştırması ve örnekler üzerinden incelemesi yapılmıştır. Bu bağlamda konunun iç mekânsal ölçekte getirdikleri ile detaylandırılıp yeni sorular ortaya konularak starchitecture temelli tartışmalara katkı sağlayacağı düşünülmüştür.