"Mimarlık müzesi kavramı üzerinden mekan analizi: Hollanda Mimarlık Enstitüsü örneği"

Yazar: Hilal Erdem

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Alım Selin Mutdoğan

Tez Özeti: Mekân kavramının, mekân tanımlanmasında rol alan öğeler ve bu öğeler arasında kurulan ilişkiler üzerinden incelenerek, öğeler arası ilişkilerin yarattığı işlevsel durumların araştırıldığı bu çalışmada; ülkemizde henüz gerçekleştirilmemiş olan Mimarlık Müzesi kavramı ele alınarak, mekânsal vaka analizi yapılmak üzere Hollanda Mimarlık Enstitüsü incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde mekân kavramı, mekânı oluşturan öğeler ve öğeler arası ilişkiler, bu ilişkilerin yarattığı organizasyon üzerinden işlev konu edilmiştir. İkinci bölümde müze tanımı yapılmış, müzelerde iç mekân tanımlama aracı olarak işleve değinilmiştir. Müzeler ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra, mimarlık müzelerinin ortaya çıkışı, mekânsal gereklilikleri farklı ülkelerdeki örnekleriyle desteklenerek açıklanmıştır. Son bölüm olan üçüncü bölümde arşiv, sergileme, ofis, kütüphane, yeme-içme gibi işlevlerle şekillenmiş birden fazla yapının bir arada çözümlendiği bir mimarlık merkezi olan Hollanda Mimarlık Enstitüsü'nün mimarlık müzesi disiplininde ortaya çıkışı incelenmiştir. Enstitü, yapısal elemanlar ve işlevleri yönünden analiz edilerek çalışma sonuçlandırılmıştır.