Müzik ile mekan arasındaki ilişkiye yönelik deneysel yaklaşımların incelenmesi

Yazar:Almila Bulu
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Duygu Koca

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Müzik ve iç mekan tasarımı var oldukları zamandan itibaren birbiri ile etkileşim halinde olan iki disiplindir. Geçmişten bugüne, iki alan arasındaki ilişkiler biçimsel, akustik, sayısal ya da kompozisyon gibi alt başlıklarda farklı açılardan incelenmiştir. Bu tezde, iki disiplinin sahip olduğu ilişkiler kompozisyon ve oluşum süreçleri üzerinden ele alınmıştır. Müzik ve iç mekan tasarımı, kompozisyon açısından değerlendirildiğinde ortak bir takım prensiplere sahiptir ve bu ortaklığın deneysel yaklaşımlar üzerinden okunabilmesi çalışmanın temel amacıdır. Bu sebeple çalışma boyunca temel tasarım ilkeleri ve müzik elamanlarındaki harmoni, denge, ritim, hiyerarşi, zıtlık, vurgu, bütünlük ve örüntü gibi ortak kavramların iki alandaki karşılıkları, benzerlik ve farklılıkları incelenmiştir. Daha sonra, müzik ve iç mekan biçimlenişi ilişkisine müziği, kompozisyonun bir parçası, bir malzeme olarak kullanan yapıların analizi üzerinden bakılmıştır. Bu çerçeve içerisinde, iki alanın hem daha önce bahsedildiği gibi organizasyon aşamasında ortak prensiplere sahip oldukları, hem de yapı ve bu tasarımlarda temel alınan bestelerin tasarım aşamalarında çeşitli benzerliklere sahip oldukları görülmüştür. Seçilen yapılar, alanlar arası ilgili benzerliklik ve farklılıklar ortaya konarak karşılaştırmalı şekilde analiz edilmiştir. Böylelikle, müziğin iç mekan tasarımı sürecinde kullanımının farklı üslupları ortaya konmaya çalışılmıştır.