Türkiye'de içmimarlık eğitiminde değişen anlayışlar (Paradigmalar)

Yazar:Murat Özdamar
Danışman: Prof. Mehmet Hakan Ertek

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: İçmimarlık mesleği, basit anlamda neyin daha doğru göründüğünden ya da daha etkili olduğundan çok daha öte bir yapıya ve tanımlamaya sahiptir. İçmimarlık mesleği ve anlayışı; insanlara, kullanım amaçlarına bağlı olarak, mekânlarda oluşturulan bütünlük çerçevesinde bir bakış açısı sunmaktadır. İç mekân tasarım yaklaşımı, mekân içi yaşanan problemlere ya da isteklere, bütünsel çözümler önererek, mekânsal yapıyı ve deneyimi güçlendirmektedir. Bu doğrultuda içmimarlık mesleği; kullanıcının gereksinmelerine yönelik çözümü, tasarım değerleri çerçevesinde ortaya koyarak ve kişisel tercihlerin tasarım değerleri doğrultusunda ele alınarak çözümlenmesini sağlamaktadır. İşte bu doğrultuda hareket eden mesleğin eğitiminin ne şekilde hayat bulduğu, yürüdüğü ve sonuçlandığı tezin bakış açısını oluşturmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde; çalışmanın yapılmasını gerektiren ihtiyaçlar anlatılarak tezin amacı, kapsamı ve yöntemi açıklanmıştır. İkinci bölümde; içmimarlık/içmimarlık ve çevre tasarımı mesleğinin tanımı ve başladığı dönem ile birlikte on (10) ar yıllık dilimler halinde günümüze kadar aldığı yol ortaya konarak tarihsel süreç içerisinde ne şekilde gelişip, yol aldığı açıklanmıştır. Üçüncü bölümde; içmimarlık meslek anlayışına yönelik olarak eğitim yaparak, dünya çapında kabul edilen eğitim kurumları incelenmiş ve bugün yaşanan mekân tasarımına yönelik eğitim anlayışının ne şekilde geliştiği ortaya konmuştur. Dördüncü bölümde; yıllar içerisinde içmimarlık/içmimarlık ve çevre tasarımı mesleğinin Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ne şekilde geliştiği, eğitim verilen okullar üzerinden araştırılarak değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde, ülkemizde günümüzde devam eden içmimarlık/içmimarlık ve çevre tasarımı eğitimi değerlendirilmiş, ders gruplamaları üzerinden yapılan incelemeler sonrasında bugün sahip olunan eğitim süreci içerisinde dikkat çeken başlıklar ortaya konmuştur. Tez çalışmasının sonuç bölümünde ise; yapılan araştırmanın sonuçlarına ve dikkat çeken başlıklara dayanılarak içmimarlık/içmimarlık ve çevre tasarımı eğitimi içerisinde ihtiyaç duyulan kalemler ortaya konarak sonuca ulaşılmıştır.