Afiş tasarımlarında artırılmış gerçeklik uygulamaları

Yazar:Seda Nur Atasoy
Danışman: Prof. Dr. İncilay Yurdakul

 Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Bu çalışmanın amacı, çoğunlukla bilgisayar mühendisliği alanında ifade edildiği gözlemlenen Artırılmış Gerçeklik teknolojisi uygulama ve gelişmelerinin, tasarım alanında da yer edinmeye başladığını desteklemek, afiş tasarımı alanında ve sergi ortamlarında bir alternatif olarak kullanılması için Artırılmış Gerçeklik(AG) uygulamalarını incelemek, AG'nin algıda seçiciliği arttırarak öğrenmeyi kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını, aynı zamanda dikkati canlı tutup tutmadığını tespit etmek ve eğitim – öğretimde kullanılması amacıyla yardımcı materyal oluşturmaktır. Bu amaçlar çerçevesinde Artırılmış Gerçeklik uygulamaları ve özellikleri ile ilgili literatür taraması yapılmış; yapılan incelemeler sonucunda, ülkemizde AG kullanılarak yapılan bir 'afiş sergisi' bulunmadığı tespit edilmiş ve Artırılmış Gerçekliğin grafik tasarım alanında da etkin kullanımına yönlendirici nitelik taşıması hedeflenmiştir. AG teknolojisi günümüzde her alanda hayat kalitesini artırmak ve anlık bilgi erişimini kolaylaştırmak amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. "Çevremizi, yüzde seksenden daha fazla oranda görme duyumuzla algılarız (Porteous, 1996: 31). Buradan da anlaşılacağı üzere insanın en önemli algısı görsel algıdır" (Ergün ve Daut, 2017, s. 43). Bu görsel algı bilgisayar grafikleriyle desteklendiğinde öğrenmenin daha hızlı ve kalıcı olacağı varsayımından hareketle, AG teknolojisi kullanılarak yapılmış olan ve uluslararası afiş tasarımcılarını tanıtıcı nitelikte dijital illüstrasyonlardan oluşan afiş sergisinde, kullanıcıya çalışmalarla ve deneyimleri ile ilgili bir anket uygulanmış, hipotezin gerçekleşip gerçekleşmediği incelenmiştir. Araştırmada kullanılan yöntem için; bilimsel araştırma yöntemleri nicel araştırma modellerinden "deneme (ampirik) modeli" nin çalışma için en uygun bilimsel araştırma modeli olduğu görülmüştür. Sonuç olarak çalışma için belirlenen bilimsel araştırma modeli ile, bağımsız değişkenin (artırılmış gerçeklik uygulamasının) deney üzerinde ne derece etkin olduğu, yapılan ön test ve son test sonuçlarının birlikte analiz edilmesi ile net olarak ortaya konulmuştur. Bu sonuçlara göre tezin, 'Artırılmış Gerçeklik öğrenmeyi pozitif yönde etkiler. Dikkati ve hafızayı canlı tutar. Kullanıcının doyumunu ve öğrenmenin kalıcılığını etkiler.' hipotezi doğrulanmaktadır. Bu tez çalışmasının birinci bölümünde, grafik tasarımda afişin gelişimi ve önemi ve 21. Yüzyılda afişin evrilerek ulaştığı boyutlardan bahsedilmektedir. İkinci bölümde, Artırılmış Gerçeklik tüm yönleriyle ele alınmaya çalışılmış, kullanım alanları ve amaçları ile ilgili örnekler verilmiş ve bu alandaki güncel gelişmelere değinilmiştir. Üçüncü bölümde, Artırılmış Gerçeklik ve afiş birlikte ele alınarak teknik kısmından ve uygulama yönteminden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise, tez çalışmasının uygulama kısmından, yapılan sergi ile anket çalışmasından ve sonucundan bahsedilmiştir. İlgi çeken ve sürekli gelişime açık, geleceği olan bu araştırma konusu, başka çalışmalara da ilham olacak verimli bir alandan seçilmiştir. Devamının daha ileri teknolojilerle geleceği, fakat bundan önce AG'nin grafik tasarımındaki emekleme sürecinin aşılmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur.