Anadolu Selçuklu çinilerindeki kanatlı figür betimlemelerinin seramik form ve yüzeylerde yorumları

Yazar:Koza Kurt Kırtay
Danışman: Doç. Hüseyin Özçelik

Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: "Anadolu Selçuklu Çinilerindeki Kanatlı Figür Betimlemelerinin Seramik Form ve Yüzeylerde Yorumları" başlıklı bu çalışma raporu 4 ana bölümden oluşmaktadır."Anadolu Selçuklu Dönemi Çini Sanatı ve Kullanılan Bezeme Unsurları" başlıklı birinci bölümde; İslamiyet'in kabulü ile Anadolu topraklarında varlık gösteren Selçukluların sanat anlayışı ele alınmıştır. Yerleşik bir hayata geçmeleri ile birlikte, oluşan mimarisine bağlı olarak gelişen çini sanatı ve kullanılan bezeme unsurları olan; bitkisel motifler, insan figürleri, efsanevi varlıklar ve hayvan figürleri tespit edilmiş, birlikte ve tek başlarına yer aldıkları kompozisyonların işleniş biçimleri, teknikleri ve sembolik anlamları üzerinde durulmuştur. "Hayvan Üslubu ve Anadolu Selçuklu Çinilerindeki Kanatlı Figürler" başlıklı ikinci bölümde; Anadolu Selçuklularında, Orta Asya hayvan üslubu, çiniler içerisinde yer alan kuş ve efsanevi kanatlı figürler olarak iki ana başlık altında incelenmiştir. Geçmişten gelen kültürel etkileşimleri ile Selçuklulardaki sembolik ifadeleriyle İslamiyet öncesi, sonrası sembolik bağlantıları ortaya konulmuş ve karşılaştırılmıştır."Günümüz Selçuklu Çini Sanatını Yorumlayan Sanatçılar ve Eserleri" başlıklı üçüncü bölümde; Sanatçıların kendilerine ve eserlerine yer verilmiştir. "Kişisel Uygulamalar" başlıklı dördüncü ve son bölümde; yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular ile incelenmiş olan kanatlı figürler, ait oldukları sembolik imgeler ve yansıttığı etkiler ile üretilen özgün seramik çalışmaların, oluşum süreçleri ve çalışmaların yorumlanmasıyla tamamlanmıştır.