Bedenden nesneye, nesneden bedene (Transfer): Figür, fragman

Yazar:Tuğçe Bilgin
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şinasi Tek

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: 'Bedenden Nesneye, Nesneden Bedene (Transfer): Figür, Fragman' isimli bu raporda, özne ve nesnenin algılanışının, biçimlenişinin, içkinliğinin ve öznenin duyu deneyimlerinin nitelikleri üzerinde durulmuştur. Nesnenin artık özne gibi konumlanışı, hakikatin yerine geçen bir gerçeklik olduğu, beden retleri ve kendinde var olanın yok sayılması, kültürel ve sosyolojik farklılığın algılama biçimlerini nasıl değiştirdiği ve edinilen birikimlerin abject ve yabancılaşmayla kesişmesi konu edinilmiştir. Bedenin ve nesnenin, geçmiş ve şu an ile ilişkisi, bağlamsal ve kavramsal içerikleri mevzu edilerek, nasıl bir anlamsal kurgunun içinde barındığı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeden hareketle, sanatçıların bu mevzuyu nasıl anlamlandırdıkları ve hangi argümanlarla, kavramlarla, olgularla ve araçlarla çalıştıkları, bugüne hangi tetikleyici unsurlardan etkilenip ve hangi aşamalardan geçerek geldikleri örnekler üzerinden açıklanmıştır. Raporun ilk bölümünde, bilincinin farkına varan öznenin bedenini nasıl konumlandırdığı, bedenin sanat tarihinde nasıl ele alındığı ve öznenin, bedeni nesneyle nasıl ilişkilendirdiği çalışmanın amacı doğrultusunda belirlenmiştir. İkinci bölümde, 'abject' kavramı kapsamında, özne ve nesnenin hangi durumlarda birbirinin yerine geçme eğilimde olduğu tartışılmıştır. Çalışmanın konusuyla doğrudan ilintili ve bu raporu destekleyebileceği düşünülen sanatçılardan örnekler verilmiştir ve çalışmanın konusuna çekilmiştir. Belirlenen konu uygulama sürecinde ortaya çıkan çalışmalarla denenmiş ve irdelenmiştir.