Beethoven'ın erken dönem piyano sonatlarında gelişme bölümlerinin tematik analizi

Yazar:Ferhat Çaylı
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yüksel

Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

tez özeti: Bu çalışma, Ludwig van Beethoven'ın erken dönem piyano sonatlarının birinci muvmanlarında yer alan "Gelişme" bölümlerinin tematik yapısı üzerine analitik bir incelemedir. Çalışmanın Giriş bölümünde; "Sonat formunun genel yapısı", "Gelişme bölümlerinin genel özellikleri" ve "Beethoven'ın piyano sonatlarının sınıflandırılması" konuları ele alınmakta, ardından gelen ikinci bölümde ise çalışma yöntemi sergilenmektedir. Analiz başlıklı üçüncü bölümde, her bir muvman için "uzunluk, modalite gibi genel özelliklerin ve formal yapının belirlenmesi", "Gelişme bölümlerinde rastlanılan malzemelerin, Sergi'deki formal öğelerle ilişkileri bakımından kökenlerinin saptanması" ve "söz konusu malzemelerin, Gelişme bölümü içindeki dağılımlarının saptanması" aşamalarından oluşan kapsamlı bir analiz gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında; muvmanların, uzunluklarına göre, "Kısa", "Orta" ve "Uzun" olmak üzere üç grup altında kümelendiği; Gelişme bölümlerinde 9 farklı malzeme çeşidinin kullanıldığı; en sık kullanılan malzemelerin "Tema 1" malzemeleri ve Sergi dışı malzemeler olduğu; Gelişme bölümlerinin başlangıç ve sonlarında, "Tema 1" ağırlıklı belirli tematik şablonların kullanıldığı; minör moddaki muvmanların Gelişme bölümlerinde "Tema 1" ağırlığının yaklaşık yarı yarıya azalıp "Tema 2" ve "Köprü" kullanımlarının ortaya çıktığı ve malzeme çeşitliliğinin arttığı; muvmanlar, uzunluklarına göre gruplandığında, malzeme kullanımları açısından önemli farklılıklar ortaya çıktığı sonuçlarına ulaşılmıştır.