Beethoven'ın orta dönem piyano sonatlarında gelişme bölümlerinin tematik analizi

Yazar:Saime Zeynep Aydın
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yüksel

Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Bu çalışma, Ludwig van Beethoven'ın orta dönem piyano sonatlarının birinci muvmanlarında yer alan "Gelişme" bölümlerinin tematik yapısı üzerine analitik bir incelemedir. Çalışmanın Giriş bölümünde Beethoven'ın piyano sonatlarının sınıflandırılması ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise çalışmanın yöntemi açıklanmıştır. Analiz bölümünde ise her bir muvman için "uzunluk, modalite gibi genel özelliklerin ve formal yapının belirlenmesi", "Gelişme bölümlerinde rastlanılan malzemelerin, Sergi'deki formal öğelerle ilişkileri bakımından kökenlerinin saptanması" ve "söz konusu malzemelerin, Gelişme bölümü içindeki dağılımlarının saptanması" aşamalarından oluşan kapsamlı bir analiz gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında; muvmanların, uzunluklarına göre, "Kısa", "Orta" ve "Uzun" olmak üzere üç grup altında kümelendiği; Gelişme bölümlerinde 9 farklı malzeme çeşidinin kullanıldığı; en sık kullanılan malzemelerin "Tema 1" malzemeleri olduğu; Gelişme bölümlerinin başlangıç ve sonlarında, "Tema 1" kullanıldığı; minör moddaki muvmanların Gelişme bölümlerinde "Tema 1" ağırlığının azalarak "Köprü" malzemesi kullanımının arttığı ve "Yeni fikir" kullanımının ortaya çıktığı; muvmanların uzunluğu arttıkça malzeme çeşitliliğinin de arttığı sonuçlarına ulaşılmıştır.