Bir Görsel Anlatı Yöntemi Olarak Çizgi Romanda Tasarım Sorunları Ve Bir Çizgi Roman Uygulaması

Danışman: Doç. Atila Işık

Yazar: Özgür Puluç

Grafik Anasanat Dalı  Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: 

Bu çalışmanın amacı çizgi romanın kendine has terimlerinin tanımlarını yapmak ve çalışma prensibini açıklamak, uygulama aşamasında karşılaşılan tasarım problemlerini işaret ederek olası çözüm önerileri sunmaktır.

Bu çalışma literatür taraması yapılırken çizgi romanın bir anlatı yöntemi olarak etkin kullanımı üzerine yeterli çalışmanın yapılmamış olmasının gözlemlenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

Hem edebiyatı hem de resmi içerisinde harmanlayarak kendisini zengin ve özgün bir biçimde ifade eden bu sanat dalının kökleri zamanda çok gerilere ve dünyada çok geniş bir alana yayılmaktadır. Bu sayede bir anlatı yöntemi olarak çizgi roman bölgesel olarak farklı biçimlerde evrilerek kendi ekollerini oluşturmakla kalmamış, zaman içerisinde ekollerin sentezlenmesiyle zenginleşmiştir.

Dolayısıyla bu çalışmanın ilk bölümünde bölgesel olarak görsel anlatı tarihi incelenmiş, bundan beslenerek gelişen çizgi roman ekollerinin oluşum süreçleri anlatılmıştır. Ekollerin; ayırt edici özellikleri, kilometre taşı olarak anılabilecek eserleri, basım formatları ve yayınevleri hakkında bilgi verilmiştir.

İkinci bölümde çizgi romanın yapısal özellikleri üzerinde durularak terimler açıklanmış, bununla birlikte yöntemin nasıl çalıştığı çeşitli örneklerle açıklanmıştır.

Üçüncü bölümde bu yöntem uygulanırken bir anlatıda karşılaşılabilecek durağanlık, ritm bozukluğu, takip edilememe gibi görsel tasarım problemleri ve olası çözüm önerileri sunulmuştur.

Dördüncü ve son bölümde bir uygulama yapılarak; kurgunun ve sayfa düzenin hazırlanması hakkında bilgi verilmiş, karakter tasarım süreçleri anlatılmıştır. Uygulama üzerinde; metnin hazırlanması, taslağın hazırlanması, çizim, çinileme, renklendirme, kapak hazırlama süreçleri açıklanmıştır