Bir güncel sanat pratiği olarak ekolojik ve simgesel ifade biçimleri ışığında topografik değişimler

Yazar:Fırat Çağrı Kırmızıgül
Danışman: Prof. Turhan Çetin

Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: "Bir Güncel Sanat Pratiği Olarak Ekolojik ve Simgesel İfade Biçimleri Işığında Topografik Değişimler" başlıklı sanatta yeterlik sanat çalışması raporunda geçmişten başlayarak, dünyamızın oluşumundan günümüze kadar hangi etkenlerde varlık alanlarda meşruiyet bulduğunun sorgulaması yapılmıştır. Bu terimin özellikle mimariye bağlı olarak başlangıç göstermesinden sonra güncel sanat alanı ile bütünleşen (özellikle heykel), daha sonra doğayı simgesel bir bağlamda inceleyerek dünyadaki gelişmelere paralel bir biçimde nasıl bir değişim ve dönüşüm gösterdiği, özellikle aydınlanma çağından sonra modernizm ve postmodernizm ışığında gelişen teknolojiyle birlikte doğaya ve ekolojiye ait dinamikler ile bu kavramın yıllara göre değişen eklektik yapısında bu olguya ait yeni simgelemlerin ne olduğu ve eski simgelerle arasında ne gibi farklar bulunduğu da ayrıca ele alınmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın birinci bölümünde, araştırmanın bazı temel kavramları üzerinde durulmuş olup topografiye bağlı doğa, ekolojizm, haritacılık ve simge kavramlarının başat tanımlamaları yapılmış ve bunların sanat alanı altında özellikle heykel plastiği ile nasıl bir birliktelik içinde olduğu irdelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Felsefi bir açıdan İnsanoğlu'nun Doğaya Hükmetme Serüveni'nin doğal ve güncel topografik simgelerle olan ilişkisinin yanında İslam Sanatında bu kavramın ne ölçüde yer aldığı ve bunların İslam coğrafyalarında nasıl bir varlık ve tefekkür alanına sahip olduğu araştırılmıştır. Buna ek olarak 1950 sonrası sanat oluşumları içerisinde topografya kavramının heykel ve simge ile olan ilişkisinin postmodernizmden başlayarak günümüzün melez, multidisiplinli yani post-postmodernist sanat uygulamalarına kadar değişen yapısında ne tür bileşkeleri içerdiği de ayrıca araştırılmıştır. Bu başlıklara ek olarak, Doğa kavramına bağlı olarak gelişen çoğulcu tanımın 19, 20 ve 21. yüzyıllardaki karşılığının birçok farklı disiplinde (Yeni Medya, televizyon, sinema v.b.) nasıl yer bulduğu da ayrı bir başlık altında incelenmiş olup; bu konuda gerek ulusal, gerek uluslar arası alanda ün yapmış sanatçılardan söz edilmiş ve topografya, simge ve bu kavramlara bağıl olarak gelişen alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak çalışmalar yapmış bazı sanatçılardan bahsedilmiş, bazıları ile röportajlar yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise Araştırma ve Uygulamalar sürecinde yapılan çalışmaların doğa, topografya ve simge üçlemi içerisindeki bağının içsel ve düşünsel boyutu ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır.