Biyoiktidar bağlamında; Toplumsal cinsiyet, Queer Teori ve sanata yansımaları

Yazar:Akın Demiral
Danışman: Prof. Refa Emrali

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: "Biyoiktidar Bağlamında; Toplumsal Cinsiyet, Queer Teori Ve Sanata Yansımaları" başlıklı bu çalışmanın temel meselesi cinsiyet; toplumsal cinsiyet; cinsel kimlikler ve kimlik kavramının sanattaki yansımalarının izini sürmektir. Sanat alanında bu kavramların denk geldikleri, kendilerine ifade zemini buldukları imgeler ve yerler tartışılırken biyoiktidar kavramının önemi, göz ardı edilemeyecek bir gerçeklik olarak, bu çalışmada kendine yer edinmiştir. Bu çalışma kapsamında iktidarın gözünün imgeye bakış şekli ile imgenin algılanış şekli arasındaki bağ irdelenmiştir. İktidarın bakışı imgeyi salt imge olmaktan çıkartıp, imgeleri bir bakış rejimi içerisinde sunarken biyoiktidar tam da bu aralıkta kendine zemin bulur ve hayatın her alanına sızar. Biyoiktidarın gözlem, ele geçirme ve gündelik hayata sızabilme yapısı kendinin sızmak ve görüp göstermek istediği alanlarla yakından ilintilidir. Bir sistem olarak sanat tarihinde de bu etkinin varlığı feminist sanat, post feminist sanat ve LGBT sanatı hareketleri özelinde varlığını kanıtlamıştır. Queer Teori'nin doğuşuyla ortaya çıkan, Queer'in sanatla etkileşimine, ortaya çıkan "Queer sanat" söylemlerine ve teorinin sanatta imgelere dönüşme/dönüşememe hallerine de çalışma kapsamında değinilmiştir. Bu sanat çalışması raporu içerisinde 1960 sonrası sanattan, günümüz sanatına kadar olan süreçte temel meseleler ele alınırken sanatsal uygulamalarda da bu temel meseleler göz önünde bulundurulmuştur. Üretilen çalışmalar, biçim, malzeme, söylem/ima ve kavramsal alt yapı gibi temel sanatsal kriterler çerçevesinde ele alınarak irdelenirken biyoiktidar, toplumsal cinsiyet, cinsiyet, kimlik, cinsel kimlikler ve Queer Teori üzerinden güncel açılımlar sağlayan sanatsal uygulamalar üretilmiştir.