Çağdaş tasarımda sayısal kaligrafi ve deneysel uygulama çalışmaları

Yazar:Gürkan Akbaş
Danışman: Prof. Namık Kemal Sarıkavak

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: İnsanoğlunun bulmuş olduğu en önemli buluşlardan olan yazı, geçmişten günümüze birçok evreden geçmiştir. Özellikle ortaçağın sonlarına kadar elle üretilen, dönemsel ve bölgesel etkiler içeren yazılar, biçem ve çeşitlilik yönünden günümüzde de kullanılan yazılar için büyük kaynak oluşturmuştur. Güzele olan ilgi ve merak, yazının iletişim aracı oluşuna olumlu yönde etki ederek; bir sanat icra alanı olan kaligrafinin doğuşuna sebep olmuştur. Basım tekniklerinin geliştirilmesi dönemine kadarki süreçte elle üretilen yazının bu gelişimi sanatçılar için büyük bir alan sunmuştur. Yazının bir iletişim aracından, sanatsal icra alanına dönüşmesinde büyük katkıları olan yazı ustaları, kendini ve sanatını ifade etme açısından oldukça önemli bir yerde konumlanmışlardır. Kaligrafinin gelişiminde ve yönlenmesinde önemli rolü olan bu yazı ustaları günümüzde de bu sanat dalının bir kimlik kazanmasına ve çeşitlenmesine ışık tutmuşlardır. Geleneksel olarak birçok malzemeyle, birçok alanda icra edilen kaligrafi, günümüzde çeşitli yazılımlar ve arabirimler kullanılarak sayısal ortamda da uygulanır hale gelmiştir. Bu tez çalışmasında kaligrafinin sayısal ortamda uygulanışı, uygulama esnasında ne tür yazılımların ve arabirimlerin kullanıldığı, kaligrafinin etkilediği ve etkilendiği görsel öğelerin gösterilmesi, bu etkileşimle birlikte, bütünde grafik tasarım açısından taşıdığı ya da oluşturduğu değerin farkındalığının artırılması ve bu yöndeki çalışmaların da incelenerek bu alana dikkatin çekilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yapılan deneysel çalışmalarla sayısal ortamın sağladığı olanakların kaligrafiye neler katabileceği ya da kaligrafinin tipografiye, grafik tasarıma ne tür etkilerde bulunabileceği gösterilmeye çalışılmıştır.