Çok boyutlu bir olgu olarak yemek ve sanat ilişkisi

Yazar:Oya Yerlikaya
Danışman: Prof. Ayşe Sibel Kedik

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: "Çok Boyutlu Bir Olgu Olarak Yemek ve Sanat İlişkisi" başlıklı raporda yemeğin tarihsel ve kültürel önemi ele alınarak, sanat alanındaki yansımalarına ve karşılıklı etkileşimlerine değinilmiş ve farklı boyutlardaki kaynaklardan beslenerek, yemeğin bir konu olarak sanata nasıl dâhil olduğu irdelenmiştir. İnsanın yemekle ilişkisi beslenmekle sınırlı kalmamış, zamanla sosyal, toplumsal, dini vb. referanslar ile yemek, insanların en önemli yaşam dinamiklerinden birisi olmuştur. İnsanın varoluşuna hem kaynaklık eden, hem de birçok farklı açıdan aracılık eden yemeğin farklı araçlarla dile gelişi onun boyutunu da değiştirmiştir. Sanat da bu araçlardan biri olmuş, çağlar boyunca farklı anlatım yolları ile yemek / yiyecek konusu sanatta kapsamı genişleyen bir alana dönüşmüştür. Yemeğin sanat alanında duyusal, simgesel, kültürel, göstergesel vb. alanlarda öneme sahip olmasından yola çıkılarak farklı alanlarla ilişkilendirilmesi, günümüz sanatında farklı boyutlarda kullanımına olanak sağlamıştır. Bu ilişkilerin sonucunda farklı alanlara dair ipuçlarını içinde barındıran yemek / yiyecek, bazen iletişimsel, bazense tüketimle ilgili argümanlar barındıran ve sanatsal bakış açısıyla somutlaştırılmış bir çerçeveden, soyutlanmış, kavramsal bir çerçeveye taşınmıştır. Yemek ve sanatın çok boyutlu bir olgu olarak ayrıntılı bir şekilde araştırıldığı rapor, kişisel çalışmalarla desteklenmiş ve bu çalışmalar kapsamında yeni bağlamlar, yeni anlatım yolları bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmaların sonucunda "Çok Boyutlu Bir Olgu Olarak Yemek ve Sanat İlişkisi" konusunun dünya sanat tarihi alanındaki ve günümüzdeki önemine dair saptamalar yapılmış, uygulama pratiğinde günümüz sanatına kişisel katkılar sunulmaya çalışılmıştır