"Dil deformasyonunun iletişime etkisi ve toplumsal bilinç kazandırmaya yönelik görsel çözüm önerileri"

Yazar: Gizem Arslan

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Müge Burcu Codur

Tez Özeti: Teknolojinin gelişmesi ile uluslar birbiriyle daha fazla iletişim kurabilir hale gelmiştir. İnternet kullanımının da aktif olduğu günümüzde toplumlar arası hızlı erişim önem kazanmış ve kolaylaşmıştır. Bu erişim ile görülmüştür ki birçok yabancı öge hemen hemen her dile girmiştir. Erişimin getirdiği ağı engellemek mümkün olamayacağından hiçbir dil eskisine oranla aynı saf değerle kalamayacaktır. Bu tezde, toplumlar bu konu ile ilgili bilgilendirmek, dil kavramının önemini içselleştirebilmelerini sağlamak ve bireyler bu aidiyet ile dillerine giren yabancı ögelerin farkına vararak yerleşmesine engel olabilmeleri amaç edinilmiştir. Dilde oluşacak kötü sonuçların günümüz koşullarında oluşturabileceği tahribatı toplumlar fark edebilmelidir. Dilde yaşanabilecek tahribatın bireyler arasında ayrılıklara neden olmaya başlayacağı düşünülebilir. Türkçe'de son yıllarda yaşanan kirlenme ve yanlış kullanım ciddi boyutlara ulaşmıştır. Çalışmanın araştırma sürecinde dilin tarihinden, iletişime olan etkilerinden, dilin bozulmasından kaynaklı ortaya çıkan ve çıkabilecek olası problemler üzerinde durulmuştur. 3. ve 4. Bölümde Dilde en çok yapılan hatalar ve Görsel iletişim araçlarını da bu bozulmayı destekler nitelikte olan işler incelenmiştir. Dilin yapısını oluşturan kurallar, dili kullanan toplumların değerlerine bağlı olarak da ilerlemektedir. İletişimi sağlayan dilin, uluslar için büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Geçmişten günümüze değişen teknoloji ile toplumların yaşam süreçlerinin bir dönüşüm içerisinde olduğu görülmektedir. Kitle iletişim araçlarının farklılaşması ve dijital çağ zaman kavramının farklı formlar kazanmasını sağlamıştır. Yaşam şekilleri dijitalleşmiş ve toplumlar birbirine bağlı hale gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin ve teknolojinin gelişiminden etkilenen dil beklenmedik kötü sonuçlar çıkarabilmekte, toplum değer yargıları ile çelişkide kalabilmektedir. Bu gelişmeler göz önünde bulundurularak tezin sonuç bölümü ve uygulama kısmı hazırlanmıştır.