Doğa Tarihi Müzelerindeki Bilgilendirme Tasarimlarinin Grafik Tasarim Ve Bilimsel Resimleme Bağlaminda İncelenmesi

Danışman: Doç. Zülfükar Sayin

Yazar: Ayşegül Gürdal Pamuklu

Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi 

Tez özeti:

Müzeler, ziyaretçi çeşitliliği ve görsel anlatı bakımından oldukça zengin bilgilenme ve kültürlenme ortamlarıdır. Müze sergilerinin görsel iletişim açısından çeşitliliği ve niteliği bu zenginliği, dolayısıyla da önemini daha da arttırmaktadır. Müzelerde kullanılan grafik tasarım uygulamalarının sergilenen nesneyi anlaşılır bir dille açıklayıcı ama olabildiğince özgün nitelikte ve aynı zamanda ortamla uyum içinde olması beklenir. Türkiye’de, özellikle devlet müzelerindeki görsel sunumlar, genelde grafik tasarım özelde ise bilgilendirme tasarımı bağlamında çeşitli nitelik sorunları taşımaktadır.

 

Hem müzenin envanter bilgilerini izleyiciye aktaran hem de müzeleri görsel açıdan çekici ortamlar haline getiren bilgilendirme tasarımlarındaki sorunların araştırılması, varsa sorunlarının belirlenmesi ve belirlenen sorunların çözümü için öneriler geliştirilmesi her geçen daha çok önem kazanmaktadır.

 

Doğa tarihi müzelerindeki bilgilendirme tasarımlarının grafik tasarım ve bilimsel resimleme bağlamında irdelenerek sorunlarının belirlenmesi, belirlenen sorunların çözümü için öneriler geliştirilmesi ve geliştirilen önerilerden hareketle tasarımlar gerçekleştirilmesi amaçlanan bu tez çalışmasında; doğa tarihi müzelerinde bulunan bilgilendirme tasarımları grafik tasarım ve bilimsel resimleme bağlamında incelenmekte, konu ile ilgili sorunlar belirlenmekte, belirlenen sorunların nedenleri ortaya konulmakta, söz konusu sorunların çözümü için önerilerde bulunulmakta ve geliştirilen önerilerden hareketle bir uygulama çalışması sunulmaktadır.

 

Beş bölümden oluşan araştırmanın birinci bölümünde giriş yer almaktadır. İkinci bölümünde; doğa tarihi müzeleri ile bilgilendirme tasarımlarına değinilmekte, Dünyada ve Türkiye’de doğa tarihi müzelerindeki bilgilendirme tasarımları hakkında bilgiler verilmektedir. Üçüncü bölümünde; bilgilendirme tasarımında bilimsel resimleme kullanımına değinilmektedir. Dördüncü bölümünde ise doğa tarihi müzelerinde kullanılan

i

 

bilgilendirme tasarımlarının bilgilendirme grafiği ve bilimsel resimleme bağlamında incelenmesi yer almaktadır. Çalışmanın beşinci ve son bölümünde ise; Süleyman Demirel Üniversitesi Sucul Canlılar Müzesi için geliştirilen bilgilendirme tasarımı önerisi sunulmaktadır.