E-Kitaplarda Etki Ögesi Olarak Hareket Ve Bir Uygulama Önerisi

Danışman: Doçent Zülfükar Sayın

Yazar: Dilan Ekin

Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: 

E-Kitaplarda Etki Ögesi Olarak Hareket ve Bir Uygulama Önerisi başlıklı bu tez çalışmasında teknolojik gelişmelerle birlikte gün geçtikçe daha fazla önem kazanmakta olan elektronik kitapları grafik tasarımda etki yaratmak amacıyla kullanılan hareket ögesi bağlamında araştırmak, sorunlarını belirlemek, sorunların çözümü için öneriler geliştirmek ve konu ile ilgili tasarımlar ortaya koymak amaçlanmıştır.

 

Tezin birinci bölümünde; e-kitap tanımından, e-kitap ile etkileşimli e-kitap arasındaki ayrımdan, e-kitapların gelişim süreçlerinden, e-kitap türlerinden ve yararlarından söz edilmiştir. Ayrıca, teknolojinin çocukların eğitimi alanındaki önemine değinilmiştir.

 

İkinci bölümde; e-kitaplarda başvurulan tasarım ögeleri ve ilkeleri etki niteliği açısından örneklerle incelenmiş; e-kitaplarda etki ögesi olarak hareketin kullanımı, önemi ve etkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, etkileşimli e-kitapların çoklu ortam ögeleri ve özellikleri de irdelenerek bu ögelerin önemine değinilmiştir.

 

Üçüncü bölümde; etki ögesi olarak hareket bağlamında, ödüllü etkileşimli e-kitap çalışmalarına ilişkin örneklere yer verilmiş, hedef kitleyi etkilemek amacıyla e-kitaplarda hangi çoklu ortam özelliklerine başvurulduğu, hangi tasarım ilke ve ögelerinin tercih edildiği üzerinde durulmuş ve söz konusu örnekler etki ögesi olarak hareket bağlamında incelenmiştir.

 

Dördüncü bölümde; uygulama çalışmasına konu olarak seçilen down sendromlu çocukların gelişimi ve fiziksel özellikleri ile eğitim süreçleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, söz konusu çocukların eğitim süreçlerinde kullanılan materyaller ile ilgili açıklamalara da yer verilerek, bu verilerden hareketle down sendromlu çocuklara yönelik etkileşimli e-kitap uygulamaları incelenmiş ve bu uygulamalardaki hareket kullanımı irdelenmiştir.

 

Beşinci bölümde; bu tez çerçevesinde down sendromlu çocuklar için geliştirilen “Mori” adlı, Türkçe dil kaynaklı, eğitsel etkileşimli e-kitap önerisi arayüz tasarımları üzerinden tüm süreçleriyle irdelenerek sunulmuştur.

 

Tezin sonuç bölümünde ise çalışmanın amaç ve öneminin yanı sıra kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgiler verilmiş; söz konusu alanda daha neler yapılabileceği sorunsalı tartışılmış ve belirlenen sorunlar üzerinde durularak, bu sorunların çözümü için önerilerde bulunulmuştur.