Elektronik Kitaplarda Etkileşimli Resimleme Uygulamaları; Türk Söylencelerine Yönelik Bir Tasarım Önerisi

Yazar: Gürsoy Şeref

Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Danışman: Prof. Özden Pektaş Turgut

Tez Özeti: 

Resimlemenin bir bilgiyi, metni ya da olayı tek başına anlatabilme gücü her dönem ve her kültürde kullanılmasını sağlamıştır. Kullanıldığı yüzey, nesne ya da mekân değişse de bilgiyi aktarma işlevselliği nedeniyle kaynak olarak tercih edilmiştir. Resimlemelerin en çok kullanıldığı ürünlerden biri de kitaplar olmuştur. Resimli kitapların üretilmesiyle başlayan kitap ve resimleme ilişkisi her zaman devam etmiştir. Kitaplarda durağan resimlemeler yaygın olarak kullanılsa da hareketli parçaların, üç boyutlu sayfaların, farklı katlama yöntemlerinin kullanıldığı etkileşimli resimlemelerin yer aldığı kitaplar ile daha etkili bir biçimde bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. Günümüzde ise sayısal ortamın sağlamış olduğu olanaklar doğrultusunda elektronik kitaplarda da etkileşimli resimlemeler kullanılabilmektedir.

“Elektronik Kitaplarda Etkileşimli Resimleme Uygulamaları; Türk Söylencelerine Yönelik Bir Tasarım Önerisi” isimli tezin amacı doğrultusunda etkileşimli resimlemelerin kitaplara ve okuyucuya katkısı vurgulanmaktadır. Türk söylencebilimi evrenini oluşturan varlıkların ve karakterlerin etkileşimli resimlemeler ile tanıtıldığı bir elektronik kitap örneği ile bu düşünce desteklenmeye çalışılmaktadır.

 

Bu çalışmada dört bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde, elektronik kitap kavramının ortaya çıkışı, tanımı, özellikleri ve gelişim süreci incelenmektedir. İkinci bölümde etkileşimli resimlemenin tanımı ve elektronik kitaplardaki etkileşimli resimleme kavramı üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde Türk söylencebilimindeki evren ve dünya tasarımına, belirlenen varlıklar ve karakterler ile ilgili literatürdeki bilgilere yer verilmektedir. Dördüncü bölümde ise çalışma kapsamında Türk söylencebilimde yer alan bazı varlıkların ve karakterlerin tanıtımına yönelik hazırlanmış etkileşimli resimlemelerin yer aldığı elektronik kitap tasarımı ve tasarım süreci hakkında bilgi verilmektedir.