Eleştirel resimleme örneklerinin göstergebilimsel açıdan incelenmesi ve uygulamalar

Yazar:Özge Hazal Çalışkan
Danışman: Yrd. Doç. Zülfükar Sayın

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Eleştirel resimlemeler, görsel imgeler yüklü birer protesto yapıtı olarak ortaya çıkan sorgulayıcı bakış açısının sonuçları ve sorgulatıcı işleve sahip sanatsal uygulamalardır. Bu sanatsal yapıtların taşıdığı iletilerin hedef kitle tarafından doğru okunması için göstergelerin anlaşılabilir, yalın ve özgün kullanımı oldukça önemlidir. Dolayısıyla, göstergebilimden yararlanmak hem tasarımcı, hem de izleyici için vazgeçilmez bir gerekliliktir. "Eleştirel Resimleme Örneklerinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi ve Uygulamalar" başlıklı bu çalışmanın birinci bölümünde; resimleme (illüstrasyon) kavramı çeşitli yönleriyle tanımlanmaya çalışılarak tarihsel gelişimi içinde ele alınmış, resimlemenin içerik ve biçim çeşitliliğini görebilmek amacıyla da tür ve teknikleri yönünden irdelenmiştir. İkinci bölümde; eleştiri kavramı incelenerek, eleştirel sanat bağlamında eleştirel resimleme sorunsalı ele alınmıştır. Eleştirel resimlemenin muhalefet etme işlevi üzerinde durulmuştur. Ayrıca eleştirel resimlemenin dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi incelenerek, eleştirel resimleme başlığı altında ele alınabilecek resimleme türlerinin farklı tekniklerde ve ortamlardaki uygulanma biçemleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde; göstergebilim kavramı alt başlıkları ile incelenmiş, özellikle görsel göstergebilim kavramı üzerinde durulmuş ve eleştirel resimleme örnekleri göstergebilimsel yaklaşımlarla incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise araştırma sürecinde elde edilen bulgulardan hareketle gerçekleştirilen uygulama çalışmaları irdelenerek sunulmuştur.