"Etkileşimli görsel öykülemelerin internet ortamında kullanımı ve bir uygulama örneği"

Yazar:Mesut Tanrıkulu

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Danışman: Doç. Elif Ergen

Tez Özeti: İnternet teknolojisinin toplumla tanışması, bilgisayarı internetin kullanılması için gerekli bir araç haline getirmiş ve internetin toplum için vazgeçilmez bir bilgi ve veri havuzu haline gelmesiyle önemi daha iyi anlaşılmıştır. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin insan hayatının her aşamasına entegre olduğu günümüzde disiplinlerin ve sanat dallarının içiçe girdiği gözlemlenmektedir. Günlük hayatta kullanılan bilişim araçlarının bu şekilde gelişmesi ve yaşama dahil olması, bilgiye ve enformasyona erişim gücünü giderek arttırmıştır. Bu doğrultuda, geleneksel anlamdaki görsel öykülemelerin bilgisayar teknolojisi kullanılarak hareketlendirilmesi ve kullanıcı ile etkileşim içerisinde olması, hareketlendirilmiş etkileşimli görsel öykülemelerin internet ortamlarında kullanılmasına olanak sağlamıştır. Sanatta yeterlik çalışması, hareketlendirilmiş etkileşimli görsel öykülemelerin internet ortamlarındaki kullanım teknolojisini inceleyerek kullanım alanlarına ve sağladığı olanaklara örnekler sunmayı amaçlamaktadır. Bu olanaklar ışığında hareketlendirilmiş etkileşimli görsel öyküleme kullanımının kazançlarının ya da sorunlarının neler olabileceği incelenerek, yeni teknolojiler ışığında gelecekte nasıl bir değişim göstereceği konusunda öngörülerde bulunulmuştur. Birinci bölümde görsel öyküleme kavramı üzerinde durulmuş, bu kavramın gelişim evreleri, türleri ve bileşenleri irdelenmiştir. Aynı zamanda hareketli görsel öykülemelerin uygulama ortamları içerisinde yaratım süreci ve bu süreçte kullanılan ögelere değinilmiştir. İkinci bölümde hareketli görsel öykülemeleri oluşturacak dijital illüstrasyon kavramına ve uygulamada kullanılacak programlara değinilmiştir. Üçüncü bölümde uygulaması planlanan görsel öykülemenin internet ortamında yayınlanması sürecine kısaca değinilmiş ve paralaks kaydırma tekniği üzerinde durulmuştur. Elde edilen bilgiler ışığında bu alanın teknik sorunları, avantajları ve dezavantajları belirlenmiştir. Dördüncü bölümde, belirlenen bir sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı amacıyla, bir hareketli görsel öyküleme uygulaması gerçekleştirilmiş ve süreci anlatılmıştır.