Fragmanlaşan kadın bedeni ve seramik uygulamalar

Yazar:Şerife Barıç
Danışman: Prof. Dr. Candan Dizdar Terviel

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Çağdaş sanat içinde önemli bir yere sahip olan seramik malzeme sanatla ilgili yeni bir dil oluşturmada sonsuz çeşitlilik sunabilmektedir. Bu çalışma ile de kadının seramik uygulamalar ile "fragmanlaştırılması" ve bu yolla kadın bedeni üzerinden kadının bölümlendirilerek anlatılması ve metalaşmasına yönelik bir eleştiri yapılmaya çalışılmıştır. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar kadın'ın değişmeyen yazgısı ve bedeni üzerinden kendisine yapılan yargılamaları içerecek seramik teknikleri, kişisel özgün teknikler ve karışık malzeme ile yapılmış uygulamalarla konu güçlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde; kadının çağlar boyunca geçirdiği evrelere göre durumu seçilmiş örneklerle genel olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde kadının, çeşitli alan ve dönemlerden ele alınış biçimleri, üçüncü başlıkta ise tüketim kültürünün nesneleri arasında kadın bedeni ve etrafına örülen anlama dayalı imgelemlerinin teorik anlatımları yapılmış, örneklemelerine yer verilmiştir. Son bölümde Çağdaş Sanat'ın elverdiği ölçüde, seramik malzeme ve karışık malzeme ile günümüzde kadının tüketim kültürünün bir parçası olarak özellikle bedeni üzerinden nasıl anlamlandırıldığına ilişkin öznel eleştirisi oniki çalışma üzerinden gösterilmiştir.