Franz Schubert'in şan eğitiminin başlangıcında kullanılan Lied'leri üzerine bir inceleme

Yazar:A. Nihan Turnagöl
Danışman: Yrd. Doç. İrem Bozkurt

Opera Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Şan eğitiminde Alman bestecilerin Lied'leri etkili ve vazgeçilmez öğretim materyallerindendir. Başlangıç şan eğitimi kapsamında Lied öğretiminde ise Alman dilinin kullanımı ve bununla birlikte Alman bestecilerin eserlerinin söyletilmesi, öğrencinin kazanması gereken davranışlar için önemli bir yer tutmaktadır. Alman besteciler içerisinde en çok Lied besteleyen ve Lied'lere son şeklini veren 19. Yüzyıl Alman bestecilerinden Franz Peter Schubert'tir. Bu açıdan Schubert Lied'ler hem başlangıç hem de ileri şan eğitiminde en sık kullanılan öğretim materyalleridir. Buradan hareketle bu araştırmada, şan eğitiminin başlangıç döneminde kullanılan Schubert Lied'lerin şan tekniği açısından müzikal ve seslendiriliş (yorum) özelliklerinin ortaya konması amacıyla eser incelemesi yoluna gidilmiştir. Araştırmanın evrenini oluşturan, Franz Schubert'in edisyonu C. F. Peters'e ait üç ses rejisteri için (tiz, orta, pes) yazılmış Band I Lieder albümlerinde yer alan Lied'leri içerisinden örneklemin saptanması amacıyla uzman görüşlerine başvurulmuş ve en fazla tercih edilen on Schubert Lied incelenmek üzere seçilmiştir. Betimsel bir yöntemle yürütülen araştırmanın ikinci bölümünde tarama yoluyla elde edilen veriler geniş bir şekilde sunulmuş, dördüncü bölümde ise araştırmacının içerik analizine dayalı yapmış olduğu çalışmanın bulguları ve yorumlarına yer verilmiştir. Bu çalışma modeline göre eserler metin çözümlemesi yapılmaksızın, yalnızca müzikal yapı ve şan tekniği açısından incelenmiştir. Araştırmanın beşinci bölümünde bulgular ve yorumlar doğrultusunda, ulaşılan sonuçlara ve hem şan eğitimcilerinin hem de eğitimin başlangıcındaki genç opera şarkıcılarının karşılaşabilecekleri teknik zorluklara ilişkin çözüm önerilerine yer verilmiştir. Bu çalışma, Türkiye'deki konservatuvarlar, dengi eğitim kurumları ve müzik eğitimi fakültelerinin ilgili programlarında yer alan ses eğitimi ve şan derslerinde başvurulabilecek; hem eğitimciler, hem de öğrenciler için yararlanabilecek bir kaynak niteliği taşıyacağından dolayı önemlidir. Bununla birlikte çalışmanın, konuyla ilgili yapılacak başka araştırmalara da kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.