Günümüz sanatı pratiklerinde mekan üzerine bir uygulama

Yazar:Hatice Aybike Karakurt
Danışman: Prof. Dr. Candan Terviel

Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez özeti: Günümüz Sanatı Pratiklerinde Mekan Üzerine Bir Uygulama adlı bu çalışma boşluk kavramı bünyesinde şekillenmiştir. Boşluk kavramı içeriğinde yoğun bir anlam bütünlüğüne sahiptir. İnsanları farklı birçok alanda düşünmeye yönlendirip, derinleştirir. İçerik olarak mimarlık, sanat, felsefe, psikoloji gibi disiplinlerle bütünleşik olarak algılanan boşluk kavramı; bilgi, bilinç, sezgi, beden, zaman, mekan, hız ve devinimi yoğun bir şekilde içinde bulundurmaktadır. Boşluk, farklı algılama biçimleri ve dönüşümleri ile sanat alanında önemli bir yere sahiptir. Sanatın algı yolu ile kavranmaya başlayan bir "süreç" ya da bir "mekân" kurgusu olduğu söylenebilir. Sanatçıların düşünsel boyutları genel olarak simgesel imgeler ışığında şekillenmektedir. Boşlukların dönüşümleri ile var ettikleri mekanlar sanatçının ve sanat eserinin kuşatıcısıdırlar. Sergileme alanları olmaksızın bir eser kendini tam anlamı ile ifade edemez. Bu yüzden de sanatçılar genel olarak mekan odaklı düşünme eğilimindedirler. Sanatın çeşitli alanları içinde seramiğin ses, boyut, algı ve ışık ile oluşturabileceği zenginliğin farklılık yaratmadaki etkinliği bu çalışmayı şekillendiren öznenin seramik form olması olarak açıklanabilir. Bu çalışmada amaçlanan günümüz sanatı bağlamında; enstalasyon, video ve farklı sanatsal disiplinlerle bir arada uygulamalar yapılarak, boşluk kavramının sanat, izleyici ve mekan ile olan ilişkisinin seramik form ile tasarlanan mekanın deneyimlenmesi ile yansıtılmasıdır.