Hareketli bilgilendirme tasarımı ve bir uygulama

Yazar:Sinan Sayın
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Zülfükar Sayın

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez özeti: Hareketli bilgilendirme tasarımları, bu tezin temel konusudur. Bu çalışmada, hareketli bilgilendirme tasarımlarının teknolojileri ile birlikte gelişimleri hakkında bilgiler verilmekte; günümüzdeki bilgilendirme videolarında kullanılan tasarım teknikleriyle birlikte tasarıma eşlik eden ses, müzik, anlatıcı özellikleri ve problemleri irdelenmektedir. Yapılan araştırmalardan, sayısal (dijital) mecralarda sayısı giderek artan bilgilendirme videolarında tasarımsal problemlerin de aynı oranda arttığı gözlemlenmiştir. Bu problemlerin çözüme ulaşabilmesi; konu ile ilgili kavramların ve tanımların doğru olarak ele alınması, irdelenmesi ve tartışılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda tezin birinci bölümünde sayısal ortamlarda yaratım yapmayı sağlayan kavramlar üzerinde durularak bu kavramlar tanımlanmaya çalışılmış ve bilgilendirme tasarımının hangi durumlarda kullanıldığı ya da hangi durumlarda ihtiyaç haline geldiğinden, kapsamından söz edilmiştir. Hareketli bilgilendirme tasarımı ile hareketlendirilmiş bilgilendirme tasarımı, genellikle birbiriyle karıştırılan kavramlar olduklarından, bu sorun da tezin ilk bölümünde ele alınmış ve bu izlekte veri görselleştirme uygulamaları örnekleri ile ele alınmıştır. Yine aynı bölümde, hareketli bilgilendirme tasarımlarının gelişimi ve önemi konusu örneklenerek ele alınmıştır. İkinci bölümde ise birinci bölümde tanımları yapılan hareketli bilgilendirme tasarımını oluşturan öğelerden söz edilmiştir. Bu öğeler hareket, zaman, görüntü, tipografi ve ses başlıklarıyla ele alınmıştır. İkinci bölüm, söz konusu öğelerin ne olduğundan çok hareketli bilgilendirme disiplinlerinde nasıl yer aldığı ve nasıl bir ihtiyaca cevap verdiği ile alıcı konsantrasyonu üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde hareketli bilgilendirme tasarımlarının en önemli aşaması olan anlam ve anlatım konusu işlenmiştir. Konunun merkezinde yer alan iletinin seçilimi, diğer öğelerle ilişkisi, ilettiği mesajın konsantrasyonu, hedef kitlesi ile etkileşimi, indirgenmesi ve yönlendirmesi gibi ögeler detaylı olarak verilmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise hareketli bilgilendirme videolarında hedef kitlenin ilgisini canlı tutabilmek için kullanılan etki alanları ve yöntemleri anlatılmıştır. Hareket, renk, form, kamera ve ses gibi temel öğelerin etki yaratma biçimleri örnekler üzerinden detaylandırılmıştır. Bölümün sonunda bir hareketli bilgilendirme videosunun anlatım teknikleri açısından analizi yapılmıştır. Hareketli bilgilendirme tasarımlarının oluşturulma yöntemlerine göre çeşitlerinin başlıklar altında sıralandığı beşinci bölümde, seçilen örnekler üzerinden yapılan incelemelere yer verilmiş; bu incelemelerde örneklerdeki problemler belirlenmeye çalışılmış ve bu konuya koşut olarak farklı canlandırma tekniklerinin kullanım alanları ve nedenleri irdelenmiştir. Altıncı ve son bölümde ise tez uygulaması ile ilgili bilgiler/veriler ayrıntılı olarak sıralanmıştır. Daha sonra bu bilgilerin nasıl analiz edildiği, hedef kitlenin nasıl belirlendiği ve hedef kitlenin alışkanlıklarının, sosyo-demografik durumunun nasıl belirlendiği ve bu belirlemeler ışığında iletinin tonu, nasıl indirgenip görselleştirildiği gibi konular nedenleriyle ele alınmış ve uygulanan tasarım öğelerinin oluşturulma süreçleri hakkında bilgiler verilmiştir.