"Hareketli grafik tasarım uygulamalarında minimalist yaklaşımlar ve bir uygulama"

Yazar: İrem Haksever

Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Prof. Namık Kemal Sarıkavak

Tez Özeti: Hedef kitleye ulaşma önceliği bulunan grafik tasarımın geçmişten bu yana gelişimi ve evrimi içerisinde teknolojinin de sağladığı imkanlar doğrultusunda tasarıma hareket ve zaman kavramları dahil olmuştur. Böylece durağan tasarımların hayat bulduğu hareketli grafikler günümüzde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Hareketli grafikler, etrafın ekranlarla çevrili olduğu günümüz teknoloji çağında kendine oldukça geniş yer edinmiştir. Aynı zamanda hareketin ve zamanın sağladığı imkanlar sayesinde kitleye ulaşma konusunda tasarımcıya fayda sağlamaktadır. Günümüz teknoloji çağı aynı zamanda pek çok görüntü ve bilgiye maruz kalan kitle için bir karmaşaya sebep olmaktadır. 1960'lı yıllarda Soyut Dışavurumculuğa tepki olarak ortaya çıkan Minimalizm ise karmaşanın karşısında sadelik ve yalınlığı savunarak kitle için nefes alınacak bir alan oluşturma gücüne sahiptir. Minimalizm'in gereksiz detaylardan arınmayı temel alan felsefesi ile tasarımda dikkati dağıtacak tüm gereksiz öğelerden arındırılmış saf bilgiyi hedef kitleye doğrudan aktarmak sağlanabilmektedir. Böylece tasarımların hayat bulması olarak değerlendirilen ve dikkat çekiciliği oldukça fazla olan hareketli grafikler, Minimalizm'in sadelik anlayışı ile bir araya gelerek tasarımların yalın, güçlü bir şekilde hedef kitleye ulaşmasını ve akılda kalıcılık etkisini artırabilmektedir. Bu çalışma kapsamında ulaşılan bilgiler doğrultusunda belirlenen üç farklı konuda enformasyon amaçlı minimal tarzda üç uygulama çalışması hazırlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, Minimalizm ve grafik tasarım arasındaki ilişkiyi gösteren bir kaynak oluşturmak aynı zamanda karmaşadan uzak ve yalın hareketli grafik tasarımların bilgi aktarma ve akılda kalıcılık gibi farklı grafik tasarım görevlerini ne derece karşılayabildiğini göstermektir. Çalışmanın ilk bölümünde hareketli grafiklerin tanımı yapılarak tarihsel süreci ve temel unsurları incelenmiştir. İkinci bölüm kapsamında Minimalim kavramının ortaya çıkış süreci ve grafik tasarım aralarındaki bağlantılar incelenmiştir. Üçüncü bölümde hareketli grafiklerde minimal yaklaşımlar örnek incelemeleri ile birlikte ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise uygulama çalışmalarının süreçleri detaylı bir şekilde aktarılmıştır.