Hat sanatının seramik form ve yüzeylerdeki çağdaş yorumu ve kişisel uygulamalar

Yazar:Ülkü Bursa
Danışman: Doç. Hüseyin Özçelik

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: İslam coğrafyasında kullanılan Arap alfabesi, özellikle Kur'an yazısı olduğu için saygı görmüştür. Resmin de yasak olduğu bu coğrafyada, güzellik ve estetik arayışı kendisini yazıda göstermiştir. Zaman içerisinde, özellikle de Osmanlı döneminde Hat Sanatı doruk noktasına ulaşmıştır. Hat Sanatı, plastik sanatların bir elemanı olarak karşımıza çıkar. Tüm plastik sanatlarda aranılan ritim, denge, ahenk, boşluk-doluluk gibi unsurları bünyesinde barındırırken, kendi özünde ölçülü ve disiplinli bir yapıya sahiptir. Modern sanatın non-figüratif arayışlarına da cevap verebilen, yatay-dikey-diyagonal düzlemde, son derece estetik ve sürekli hareketlerle devam eden Hat Sanatı, bu çalışmada, kişisel uygulamalarla seramik malzemeyle bütünleştirilmiştir. İlk bölümde yazının doğuşu ve yazı çeşitlerinden bahsedilmekte, ikinci bölümde Hat Sanatı tanıtılmakta, devamında ise seramikle ilişkisi konu edilmekte, son bölümde ise kişisel uygulamalar bulunmaktadır.