Hitit iğ biçimli testi formlarının çağdaş yorumları

Yazar:Mutlu Köpüklü
Danışman: Yrd. Doç. Hüseyin Özçelik

Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez özeti: "Hitit İğ Biçimli Testi Formlarının Çağdaş Yorumları" başlıklı bu çalışma raporu 4 ana bölümden oluşmaktadır. "Hititler" başlıklı birinci bölümde; Anadolu topraklarında asırlarca hüküm sürmüş ve coğrafyamızda UNESCO kültür mirasında yer alan, günümüze kadar ulaşabilmiş çok değerli yapılar ve yapıtlar bırakmış olan Hitit Devleti'nin tarihine değinilerek siyasi, tarihi ve coğrafi yapıları ele alınmıştır. "Hitit Sanatı" başlıklı ikinci bölümde; Hititlerin mimari, gliptik ve heykel gibi sanatsal alanlardaki birikimlerine, ne gibi eserler ortaya koyduklarına ve bu alanlardaki sanatsal üsluplarına değinilerek genel olarak Hitit Sanatı ele alınmıştır. "Hitit Seramik Sanatı" başlıklı üçüncü bölümde; Hitit Seramik Sanatının genel özelliklerine, Hitit Testilerine, çalışmaların çıkış noktasını teşkil eden İğ Biçimli Hitit Testi Formlarına, Anadolu Uygarlıkları ve Hitit Medeniyetinden esinlenerek çalışmalar ortaya koyan öncü Çağdaş Seramik Sanatçılarına ve bu alanlardaki uygulamalarına yer verilmiştir. "Kişisel Uygulamalar" başlıklı son bölümde ise; Daha önceki bölümlerden edinilen bilgilerden, incelenen kaynaklardan ve izlenen görsellerden yararlanılarak kişisel üslupta, özgün nitelikli çağdaş seramik formlarının uygulama aşamaları ele alınmış, ortaya konulan formların teknik, biçimsel ve içeriksel olarak değerlendirmeleri yapılmıştır.