İç mekan tasarımında modüler seramik separasyonlar

Yazar:Saadet Pınar İçemer
Danışman: Doç. T. Emre Feyzoğlu


Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Bu araştırmada öncelikle mekan kavramı ve tasarımı üzerinde durulmuştur. İnsan-mekan ilişkisi açıklanmış ve ardından esneklik kavramının mekan düzenlemelerine nasıl aktarıldığına dair örnekler incelenmiştir. İkinci bölümde, "Modülerlik Kavramı" başlığı altında; modülerlik, oran ve standardizasyon tanımları yapılmış ve aralarındaki ilişki ele alınmıştır. Modüler tasarım sürecinde insan ölçülerinin ne derece belirleyici olduğu açıklanmıştır. Ayrıca pek çok yerde karşımıza çıkan Altın Oran'ın doğada ve sanattaki yerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, mimarlık ve seramik arasındaki kuvvetli bağ üzerinde durulmuştur. Öncelikle seramik yapı malzemelerinin üretimi, sınıflandırılması, kalite özellikleri ve kullanım alanlarından bahsedilmiştir. Malzeme özelliklerinin ardından, seramik kullanımı olan mimari örnekler incelenmiştir. "Separasyonlar" başlığı altındaki dördüncü bölümde, separasyonun tanımı yapılmış, kullanım alanları ve tarihsel süreçteki gelişiminden söz edilmiştir. Bunun yanı sıra; hangi malzemeden oluşturulabileceği, hangi beklentileri sağlaması gerektiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu bölümde seramik separasyon örneklerinin yanında farklı malzeme kullanılarak oluşturulan tasarımlara da yer verilmiştir. Beşinci ve son bölümde ise modüler birimlerden oluşturulan seramik separasyon uygulamaları bulunmaktadır. Tasarımların fikir aşamasındaki çıkış noktaları, aktarılmak istenen duygu ve düşünceler ve üretim aşamaları açıklanmıştır. İlk dört bölümün ve gerçekleştirilen uygulamaların sonucunda çalışma raporunun genel değerlendirmesi yapılmıştır.