"İki Saygun Prelüdünde Ses Organizasyonu"

Yazar: Çağlar Yalçın

Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Prof. Dr. Türev Berki

Tez Özeti: Bu çalışmada, Ahmed Adnan Saygun’un Aksak Tartılar Üzerine On İki Prelüd, Op. 45 başlıklı albümünden seçilen, 3. ve 8. prelüdlere ilişkin olarak ses organizasyonu temelli bir analiz gerçekleştirilmektedir.

Analizde izlenen yöntem; Sırasıyla bölgeler, ses kümeleri, formülasyon, teorik kabul ve tanım olmak üzere beş ana boyuttan oluşmaktadır.

Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar; her iki prelüdde de

Ÿ Aralık ilişkilerine dayalı sıkı bir ses organizasyonunun varlığından söz edilebileceğini,

Ÿ Makam soyutlamalarının en az düzeyde gerçekleştiğini,

Ÿ Saptanan ses kümelerinin tümünün; 0, 1, 2 ve 3 basamak üzerine kurulu olduğunu,

Ÿ Aralıkların çeşit bakımından bu denli az oluşunun ve eserlerin farklı yerlerinde tekrar tekrar duyurulmasının, Saygun müziğine damgasını vuran doğurgan düşünce’nin bir yansıması olduğunu gözler önüne sermektedir.