Kadın imgesine bilim ile teknolojinin etkileri: Siborgfeminist sanat ve siberfeminist sanat

Yazar:Nuran Ermiş
Danışman: Yrd. Doç. Seval Şener

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: "Kadın İmgesine Bilim ile Teknolojinin Etkileri: Siborgfeminist Sanat ve Siberfeminist Sanat" başlıklı raporda kadın imgesi üzerinden beden olgusu ele alınmaktadır. Beden olgusunun feminizm ve teknoloji kapsamında sanatla ilişkilendirilerek araştırılması çalışmanın çerçevesini oluşturmaktadır. Beden olgusu kuramsal ve sanatsal yansımaları da dikkate alınarak geçmişi günümüzü kapsayan zaman dilimlerinde literatür taraması yapılarak araştırılmıştır.Birinci bölümde "Feminist Eleştiri Üzerinden Kadın İmgesine Bakış" üst başlığında kadın imgesi ve bedeni, tarihsel süreçte feminist kadın hareketleri, kazanımları ve bedenin sorunsalı eril tahakkümün nedenselleştirilmesi ve performatif beden boyutuna geçilmesi ele alınmıştır. Bununla birlikte bedenin toplumsal inşası bireysel inşaya evrilmesi, modernizm ve postmodernizmin bütün bu oluşumlara etkisi ve katkısı incelenmiştir. Feminist çerçevede; "kurumların etkisi", "Toplumsal Yapıdan Dile: Yeni Kuramlar, Yeni Kavramlar", alt başlığı ile dilsel / yapısal çözümlemeler "Cinsiyetli Bedenden Bedenin Yeni Tanımlarına: Performatif Beden" alt başlığı ile incelenmiştir. İkinci bölümde "Kadın İmgesine Bilim ve Teknolojinin Etkileri: Siborg Beden ve Siberfeminist Sanat" üst başlığı kapsamında bedenin, ileri teknoloji ve bilim ile birlikte insan / hayvan / makine / yapay / doğal / fiziksel olan ve olmayan arasındaki sınırların belirsizleşmesi sonucu oluşan insan sonrası konumu değerlendirilmiştir. Yeni bedenin kurgulanması; "İleri Teknoloji ve Bilimin Yeni Beden İnşası: Siborg", "Biyopolitikaya Feminist Eleşirel Tutum ve Siborg Arayüzleri OncoMouse, Mütevazi Tanık ile Yoldaşları", "Teknolojinin Yeni Beden İnşasına Etkileri", "Enformatik Tahakküm Sistemi ve Entegre Devre'deki Kadınlar", "Çoklu Medya Teknolojisinin, Yeni Beden İnşasına ve Sanata Yansımaları, Siberbeden / Siberfeminizm" alt başlıkları ile incelenmiştir. Bu bağlamda siborgfeminizm ve siberfeminizm çerçevesinde siborg beden, sibernetik beden ve siberpunk beden değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, kadın konumunun teknoloji ve feminizm kapsamında araştırılarak sanat alanına dahil edilmesi amaçlanmaktadır. İşlerin çerçevesini, kadınların özel ve kamusal alanda konumları tanık olduğum durumlara ilişkin olarak oluşan sorular / cevaplar oluşturmuştur. Kadın imgesi üzerinden, kadın bedeninin görünür / görünmezliği "Konum Belirleme I-Mağara Ev / Positioning I-Cave House", adlı yerleştirme ve video, "Konum Belirleme II-Neon Şehir / Positioning II-Neon City", video ile değerlendirilmiştir. Kadın bedeninin meta ve tahakküm alanı olarak kodlanması kapsamında "Konum Belirleme-Meta Alanı-Bentderesi / Positioning- Meta Field- Bentderesi" yerleştirmesi, "Bana-İtaat Et / Obey-Me" ve "Kayıp Gönderge / Missing Sender" adlı seri işler üretilmiştir. Yeni beden bağlamında makine / beden / bilişim teknolojisi uyumu ile cinsiyete dair ayrıştırma kalıpların artık anlamını kaybettiği gözlenmektedir. Yeni beden "Beauty'nin Teknolojik Sindirimi / Beauty's Technological Digestion", "Beauty'nin Arkadaşı ve Teknolojik Sindirimi / Beauty's Friend and Technological Digestion" adlı robotlar ve "Siri'nin Siber Uzam Diyalogları / Siri's Cyber Space Dialogues" adlı yapay zeka ile yapılan çalışmalarla desteklenmiştir.