Kimlik ve hafızanın sanat nesnesi üretimine etkisi

Yazar:Esra Çetin
Danışman: Prof. Kaan Canduran

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: İnsanın kimliği hafıza sayesinde inşa edilir. Yeniden inşa edilen her kimlik geçmişten bir parça ile ilişkilidir. Bireylerin topluma uyum sağlamak için oluşturduğu kimliklerde hafızanın rolü büyüktür. Bireyler hafıza içerisinde yer alan imgeler sayesinde normlar üretir ve anlamlandırırlar. Hafızanın sanatla olan bağlantısına bakıldığında, sanat nesnesi üretiminin hafıza içerisinde yer alan imgelerle var olduğu görülebilir. Bireyler kendi kimliklerini inşa ederken, sanatçı kendi kimliğinin yanı sıra hafıza sayesinde, kendi ifade aracı olan sanat nesnesini de üretir. Bu raporda, sanatçının sanat nesnesi üretirken inşa ettiği kimlikler ve hafızanın yeri incelenerek, bu süreçte kimlik ve hafıza kavramlarının sanat eserleri üzerindeki etkisine bakılacaktır. Raporun birinci bölümünde kimlik ve hafıza kavramları sosyolojik anlamda araştırılmış, incelenmiştir. İkinci bölümde sanat içerinde kimlik ve hafızanın etkisi incelenmiş, kavramlarla sanat nesnesi ve sanat üretimi arasında bağlantılara bakılmıştır. Üçüncü bölümde ise, kimlik ve hafıza kavramlarından yola çıkarak, seramik malzemeyle yapılmış olan kişisel uygulamalara yer verilmiştir.