Kinetik tipografi uygulamalarının üretim sorunları ve deneysel çalışmalar: Yeşilçam diyaloglarının tipografik temelde canlandırma yöntemiyle hareketlendirilmesi

Yazar:Güliz Boyraz
Danışman: Prof. Namık Kemal Sarıkavak

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: "Kinetik Tipografi Uygulamalarının Üretim Sorunları Ve Deneysel Çalışmalar: Yeşilçam Diyaloglarının Tipografik Temelde Canlandırma Yöntemiyle Haraketlendirilmesi" konu başlıklı tez çalışmasının amacı ulusal literatürde araştırmacılara ve uygulayıcılara yol gösterecek bir kaynak oluşturmaktır. Bununla birlikte kinetik tipografi üretim sorunlarının araştırılması ve geliştirme süreçlerinin incelenmesidir. Ayrıca kültürümüze ait eserlerin yeni medya araçlarıyla yeniden canlandırılmasını sağlamaktır. Tezin ilk bölümünde, tipografi tanımının ortaya çıkmasını sağlayan Gutenberg döneminden başlayarak, tipografinin "kinetik" hale gelmeden önce bile hareketli olarak algılanmasını sağlayan Fütürizm, Konstrüktivizm, Dadaizm gibi akımlar incelenmiş ve kinetik tipografinin ortaya çıkışı açıklanmıştır. İkinci bölümde, kinetik tipografi başlığı altında kinetik tipografinin tanımı, gelişimi, uygulama alanları incelendikten sonra kinetik tipografi uygulaması yaparken hangi süreçlerden geçtiği ve ugulama sırasında karşılaşılacak sorunsallar ele alınmıştır. Elde edilen veriler ışığında ulusal ve uluslararası çalışmalar arasından uygun bulunan örnekler incelenmiştir. Üçüncü bölüm, yapılan araştırmalardan yapılan çıkarımlar sonucunda yeşilçam sinemasından seçilen 3 farklı filmdeki diyalogların kinetik tipografi uygulamasındaki yapım aşamalarını içermektedir.