Kitle kültürü göstergeleri üzerinden seramik sanatında yapıbozumcu anlatı

Yazar:Gizem Yükseler
Danışman: Doç. Adile Feyza Özgündoğdu

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Bu çalışmada, Kitle kültürünün etkilerinin, seramik sanatında yapıbozum pratiği ile eleştirisi amaçlanmaktadır. ilk aşamada, kitle kültürünün oluşumu ve etkileri ele alınmıştır. Kitle klültürünün manipüle ederek kullandığı imge ve göstergeler ise her biri ayrı birer başlık altında ele alınmıştır. İkinci bölümde ise 20. yüzyılda dil alanında oluşturulduğu halde sanat, mimari gibi birçok disdiplinin de kullanımına giren yapıbozum pratiği araştırılmıştır. Son bölümde ise, kitle kültürü imge ve göstergelerini yapıbozuma uğratarak eleştiride bulunan sewramik sanatı örnekleri ve kişisel uygulamalara yer verilmiştir.