Konsol oyunlarında arayüz geliştirme süreçleri ve bir oyun uygulaması

Yazar:Seza Soyluçiçek
Danışman: Yrd. Doç. Zülfükar Sayın

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Elektronik oyun sınıfına giren konsol oyunları, bu tezin ana konusudur. Bu çalışmada; konsol oyunu tanımlanarak çeşitleri hakkında bilgiler verilmekte, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişme gösteren konsol oyunları incelenerek bu oyun dizgelerinin gelişimine ve bugünkü düzeyine getirilmesine etken olan teknolojiler hakkında kısaca bilgiler verilmektedir. Özellikle hareket etkileşimli konsol oyunu üzerinde yoğunlaşılarak, bu alanda yapılmış örneklere yer verilmektedir. Bu alanda önde gelen oyun konsolları incelenerek deneme aşamasında olan yeni teknolojilere değinilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda saptanan bulgular ve örnekler ışığında tasarlanan ve uygulanan bir konsol oyunu bütün süreçleriyle açıklanıp irdelenerek verilmektedir. Konsol oyunları günümüz oyun endüstrisi alanında yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda kullanıcıların evlerinde yer edinmeye başlamış ve giderek kullanıcı kitlesini arttırmıştır. Bu alanda geliştirilen yeni oyun oynatıcılar sayesinde kullanıcı açısından farklı oyun deneyimleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bilinen oyun oynama alışkanlıklarının yanı sıra son zamanlarda gelişme gösteren kumandasız oyun oynama deneyimleri, yeni oyun uygulamalarının geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bunun yanı sıra oyun endüstrisinde giderek artan rekabetten dolayı özgünlük açısından çekici, nitelikli ve yaratıcı oyun uygulamalarının geliştirilmesi önem kazanmıştır. Bu bağlamda oyun geliştirme sürecinde yaratıcı ekibin aldığı rol büyümeye başlamış ve alanında uzman tasarımcılara olan gereksinim de artmıştır. Bu çalışmada belirlenen sınırlar çerçevesinde konsol oyunlarında arayüz geliştirme süreçleri irdelenmiştir. Nitelikli bir konsol oyunu geliştirilmesi sürecinde neler yapıldığı ve hangi yollardan gidilmesi gerektiğine yönelik araştırmalar yapılarak, bir konsol oyunu tasarlanmış; iki boyutlu bir platform oyunu geliştirilmiş ve Microsoft Kinect cihazıyla oynanabilir hale getirilmiştir. 'Konsol Oyunlarında Arayüz Geliştirme Süreçleri ve Bir Oyun Uygulaması' adlı bu tez çalışması dört ana başlık altında ele alınmıştır. Tezin birinci bölümünde konsol oyunu ve ilgili kavramlar ele alınarak tanımlamalar yapılmış, tezin amacı ve önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca oynanış şekillerine göre konsol oyunlarının çeşitlerine değinilerek tarihsel gelişimine yer verilmiş ve bu alanda görülen teknolojik ilerlemelerden söz edilmiştir. İkinci bölümde yeni nesil hareket etkileşimli konsol oyunları araştırılarak bu alanda önde gelen üç farklı şirketin geliştirdiği oyun konsolu sistemlerinden söz edilmiştir. Ayrıca henüz geliştirilme aşamasında olan yeni oyun sistemleri üzerinde durulmuş ve oyunların ışınsal aktarımla sunulduğu ileriye yönelik araştırmalardan söz edilmiştir. Üçüncü bölümde de çalışmanın en önemli konularından biri olan oyun arayüz geliştirme süreçlerine ayrıntılarıyla yer verilmiştir. Bu bölümde bir oyunu meydana getiren oyun bileşenleri açıklanmış, oyun geliştirme sürecinde rol alan mesleklere ve uzmanlık alanlarına değinilmiştir. Ayrıca hedef kitle ve senaryonun belirlenmesinden oyunun sonuçlandırılma aşamasına kadar gerçekleştirilen tüm süreçler detaylı olarak verilmeye çalışılmış, bu alanda başarılı olduğu düşünülen oyun örneklerine yer verilerek incelemeler yapılmıştır. Dördünce bölümde ise elde edilen kuramsal ve kılgısal (pratik) veriler doğrultusunda geliştirilmiş olan ve Microsoft Kinect ile çalıştırılan uygulama çalışması irdelenmiştir. Uygulama çalışması olarak tasarlanan oyunun senaryosu Türk masallarından hareketle oluşturulmuş ve kültürel değerlerimizden izler taşıyan bir uygulama olarak sonuçlandırılmıştır. Ayrıca oyunun geliştirilme süreci çeşitli başlıklar altında ele alınarak ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmış; senaryonun oluşturulması, kavram, karakter, mekan, nesne tasarımları ve canlandırma süreçleri detaylarıyla açıklanarak oyunun sonuçlandırılma aşamasına kadar ne gibi yöntemlerin denendiğine ve hangi süreçlerden geçildiği açıklanmıştır.