Malatya ve Elazığ yöresi tarım ve dokumacılık kültürüne ait etnografik nesnelerin çağdaş seramik sanatında yorumlamaları

Yazar:Halil Fazıl Ercan
Danışman: Prof. Kaan Canduran

Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Sanatta Yeterlik Sanat Çalışması Raporu olarak ele alınan konu, tarım ve dokumacılık kültürü için üretilmiş ve günümüzde belleklerimizden silinmeye başlayan etnografik araç gereçlerin çağdaş seramik sanatında bir etkilenim nesnesi olarak ele alınabilirliğine dayanmaktadır. Bu bağlamda raporun birinci bölümünde: Etnografyanın tanımı, bilim dalı olarak ortaya çıkış süreci ve kapsadığı saha açıklanmış. Kullandıkları yöntemler, saha ortaklıkları, çıktıları, etkileşim ve etki alanları bağlamında etnografya sanat ilişkisi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde: Arkeolojik dönemden günümüze tarım ve dokumacılık kültüründe kullanılan araç gereçlerin direkt ya da dolaylı biçimde etkilenim nesnesi olarak sanatta yer aldığı örnekler açıklamalarıyla birlikte sunulmuştur. Üçüncü bölümde: Malatya ve Elazığ yöresinde tarım ve dokumacılık kültürü faaliyetlerinin tarihsel sürecine değinilmiş. Bu faaliyetler için kullanılan araç gereçlerin neler olduğu belirtilmiştir. Raporun son bölümü olan dördüncü bölümde ise: Önceki bölümlerde yer alan araştırmaların, gözlemlerin de katkısıyla üretilmeye çalışılan sanatsal seramik biçimlerin oluşum süreçleri ve ortaya çıkan çalışmaların yorumlanmasıyla tamamlanmıştır.