Müzik videolarında üç boyutlu görsel efekt kullanımı ve bir müzik video uygulaması

Yazar:Semra Çam
Danışman: Doç. Özden Pektaş Turgut

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Çağımızda teknolojinin önü alınamaz bir hızla gelişmesi ile yaşamımıza yön veren sistemler de değişmektedir. Görselliği ön planda tutan, kültürel ve sosyal kimliği olan dijital mecraların, teknolojik olanakları kullanarak yaygınlaşması ile görsel efekt sanatı da bu mecrada kendine önemli bir yer edinmiştir. Görsel efektler, bir düşünceyi, bir hikayeyi veya bir hayali anlatmanın güçlü bir aracıdır. Soyut kavramları somutlaştırmak ve görsel bir ifade şekli yaratabilmek için görsel efektlerden faydalanan dijital mecralardan biri de müzik videolarıdır. Müziğin seslerle ve şarkı sözleriyle anlatmak istediği mesaj, görsel olarak desteklendiğinde hem işitsel hem de görsel algıda bir karşılık bulabildiği için daha etkili ve güçlü bir aktarıma sahip olmaktadır. Bu tez çalışmasında, müzik videoları içerisinde üç boyutlu olarak üretilen görsel efektlerin müzik videolarında kullanımının önemi ve uygulanış biçimlerinin incelemesi ele alınacaktır. Birinci bölümde, müzik ve görsellik ilişkisinin oluşumundan bahsedilmiştir. Müzik videolarının Dünya'da ve Türkiye'deki ilk örneklerine yer verilerek tarihsel süreç ele alınmıştır. Müzik videolarının endüstrileşme sürecinden bahsedilerek günümüz kültüründeki yeri ve önemine değinilmiştir. İkinci bölümde, özel efekt ve görsel efektin tanımları yapılarak üç boyutlu görsel efektin tarihsel sürecine yer verilmiştir. Üç boyutlu görsel efektin kullanım alanlarından bahsedilmiş ve üretim aşamaları alt başlıklara ayrılmıştır. Müzik videolarında üç boyutlu görsel efektlerin tarihsel sürecinden kısaca bahsedilmiştir. Üç boyutlu görsel efektlerin müzik videolarına etkisi, incelenen müzik videoları kapsamında detaylandırılmıştır. Üçüncü bölümde ise tez çalışması kapsamında üç boyutlu görsel efekt içeren bir müzik videosunun üretim süreci ele alınmıştır. Uygulama sonucunda üç boyutlu efektlerin ve müzik videosunun bir arada kullanımından doğan sonuçlar tez amaç ve sınırlılıkları doğrultusunda incelenmiştir.