Okulöncesi Dönemi Resimli Çocuk Kitaplarında Mitolojik Öyküler Üzerinden Kavramların Anlatımı Ve Bir Resimli Kitap Tasarımı

Danışman: Doç. Banu Bulduk Türkmen

Yazar: Gülseren Güngör

Grafik Anasanat Dalı  Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: 

Resimli çocuk kitapları görsel okuma imkânı sunarak, okulöncesi dönemde çocuğun duyularını uyarmanın en etkili yolu olmaktadır. Kavram gelişimi, bu dönem çocuğunun düşünsel gelişimi açısından önemlidir. Resimli çocuk kitapları, görsel okuma yoluyla çocuklarda kavram gelişimini desteklemektedir. Bu çalışmada okulöncesi dönemi çocuklarında kavram gelişimini destekleyecek resimli bir çocuk kitabı tasarlamak amaçlanmaktadır. Kavram gelişimini desteklemek için mitolojik öykülerden yararlanmak bu çalışmanın diğer bir amacıdır. Seçilen mitolojik öykünün ilgi çekiciliği üzerinden çeşitli kavramların çocukta gelişimi hedeflenirken, aynı zamanda bu mitolojiye ilgi duyması ve merak etmesi için erken yaşta bir duyarlılık geliştirmesi amaçlanmaktadır. Okulöncesi dönemi resimli çocuk kitaplarında mitoloji konulu hikayelerin yetersiz olması nedeniyle, alandaki bu boşluğun kapatılmasına katkı sunacak mitolojik bir resimli kitap hazırlamak bu çalışmanın bir diğer önemli amacıdır.

 

Çalışmanın birinci bölümünde mitlerin kökeni, mit masal ilişkisi, mit efsane ilişkisi ele alınmaktadır. Mit efsane ilişkisi ortaya konulduktan sonra, bu bağlamda efsanelerden örnekler verilmektedir. Çalışmada daha sonra mitolojik anlatılarda yer eden kavramların işleniş biçimi, ölüm-yaşam, korku-cesaret örnekleri üzerinden ele alınmaktadır. Bu çalışmanın konusu olan Simurg efsanesi, ele aldığı kavramlar ve farklı kültürlerde Simurg efsanesinin yer ediş biçimi açısından birinci bölümün son başlığı olarak incelenmektedir.

 

Çalışmanın ikinci bölümünde, okulöncesi dönemi çocuklarının gelişim aşamaları incelenmiştir. Resimli çocuk kitabının çocuğun gelişim düzeyine uygun olarak hazırlanabilmesi için; çocuk gelişimi bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal yönleriyle ele alınmaktadır. Bir sonraki başlıktaysa, okulöncesi dönemde kavram gelişimi ve

resimli çocuk kitaplarının kavram gelişim sürecine etkileri incelenmektedir. Bu bölümde, tasarlanacak resimli çocuk kitabında aktarılmak istenen kavramların, çocuk gerçekliğine uygun şekilde seçilmesi sağlanmıştır. Bu bölümde daha sonra okulöncesi döneme hitap eden çocuk kitaplarının türleri incelenmektedir. Bu bölümün son başlığındaysa resimli çocuk kitapları biçim ve içerik açısından ele alınmaktadır. Oluşturulacak hikayenin temel unsurları bu bölüme uygun biçimde oluşturulmuş olup biçim açısından dikkat edilmesi gereken unsurlar netleştirilmiştir. 

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde, duyguları ele alan resimli çocuk kitaplarından örnekler incelenmektedir. Olumlu ve olumsuz birbirinden farklı duygunun yer aldığı beş farklı kitap, bir önceki bölümde ele alınan biçim ve içerik ölçütlerine uygun olarak değerlendirilmektedir. Bu bölüm içindeki ikinci başlıktaysa, okulöncesi için tasarlanmış mitoloji temalı resimli kitaplardan örnekler incelenmektedir.

 

Dördüncü bölümde, “öfke” duygusunun konu olarak seçilmesine karar verilmiş, “Ezo ve Simurg’un Yolculuğu” adlı hikâye bu kavram işlenerek oluşturulmuştur. Yine bu bölümde hikayenin gelişim aşamaları ve kitabın tasarımı sırasında kullanılan yöntem ve teknikler incelenmektedir.