Özgün biçimlemelerle seramik formlarda kadın imgesi

Yazar:Nesrin Ölçer
Danışman: Yrd. Doç. Hüseyin Özçelik

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: "Bu çalışmada, kadının tarih boyunca toplumsal, siyasal, dinsel ve sanatsal alanlarda kendine yer bulması ve yüklenen anlamları konu alınmıştır. Yapılan uygulamalarla bu anlamlara göndermeler yapılmıştır. Tarihte kadına doğurganlık, kutsallık, bereket ve saflık gibi anlamlar yüklenmiş, sanatta birçok esere ilham kaynağı olmuştur. Kibele, tanrıça ve idol figürleri ile günümüze kadar ulaşmıştır. Bu çalışma geçmişten günümüze kadın imgesinin nasıl var olduğunu ve yaşamda nasıl yer bulduğunu örneklemek için oluşturulmuştur. Birinci bölüm de çalışmanın ana temasını oluşturan kadın ve tarihi süreçteki yeri açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölüm de çalışmanın ana konusu olan sanatta kadın imgesi ve kadın formu çalışan yerli ve yabancı sanatçıların hayatları ve eserleri ile örneklemeler yapılmıştır. Üçüncü bölüm de ise Özgün Biçimlemelerle Seramik Formlarda Kadın İmgesi başlığı ile kişisel uygulamalara yer verilmiştir.