Sağlık sektöründe kullanılan bilgilendirme grafiklerinin görsel göstergebilim açısından incelenmesi ve bir uygulama

Yazar:Serap Keskin
Danışman: Yrd. Doç. Zülfükar Sayın

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: İnsanların varoluşundan bu yana her geçen gün daha büyük bir hızla artan bilgi paylaşımı gereksinimi ve bu bağlamda iletişim / bilgilendirme tasarımcılarının daha etkili bildirişim sağlama çabaları çeşitli bilimsel alanlarla etkileşimi kaçınılmaz hale getmiştir. Dolayısıyla son yıllarda daha bir önem kazanmaya başlayan bilgilendirme grafikleri, etkileşim içerisinde olunan söz konusu bilimsel alanlarla, kişinin gereksinim duyduğu bilgileri seçmesine ve bu bilgilere daha hızlı, daha verimli bir şekilde ulaşmalarına olanak sağlamıştır. Sağlık alanı, bilgilendirme konusunda, insan yaşamı için daha hayati bir öneme sahip olduğundan, bu tez çalışmasında, sağlık sektöründe kullanılan bilgilendirme grafiklerinin görsel göstergebilim açısından incelenmesi ve bu alanda uygulamalar yapılması konu olarak seçilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde "bilgi / bilgilendirme'' ve "bilgilendirme grafiği'' kavramları ele alınmakta, bilgilendirme grafiklerinde ögeler, ilkeler, çeşitleri ve uygulama alanları, bilgilendirme grafiklerinin tarihi gelişim süreci ve önemi anlatılmaktadır. İkinci bölümde bilgilendirme grafiklerinin sağlık sektöründeki yeri ve önemi ele alınmakta, bu bağlamda Türkiye'deki ve Dünya'daki örnekler incelenmektedir. Üçüncü bölümde, "görsel göstergebilim'' kavramı ele alınmakta ve göstergebilimsel çözümlemelerde yararlanılan "anlamsal, imgedizimsel ve edimbilimsel" yaklaşımlarla sağlık sektöründe kullanılan bilgilendirme grafikleri irdelenmektedir. Uygulama çalışmasının ele alındığı dördüncü ve son bölümde, tez çalışmasından edinilen bulgular ve alan uzmanlarının görüşlerinden de hareketle; tez danışmanı ile belirlenen fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki örnekler ele alınmış ve bu alanda tarafımdam gerçekleştirilen ugulamalar irdelenmiştir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarındaki spor yaralanmalarından öne çıkan üç tanesi seçilmiştir. Bunlar; "ön çapraz bağ yaralanmaları", "tenisçi dirseği yaralanmaları" ve "uyluk bölgesi kas yaralanmaları"dır. Söz konusu alanlara yönelik bilgilendirme grafikleri tasarlanmış; bu yaralanmaların sağaltımı için önerilen egzersizlere yer verilen broşürler tasarlanmıştır.