Sanat deneyiminde eser aracılığıyla sanatçı-izleyici yapılanışı: Mekansal eskizler

Yazar:Mehtap Morkoç
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Funda Susamoğlu

Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Sanatçı ve izleyici arasındaki ilişkiyi ele alan çalışma, bu öznelerin kendi konumlarındaki değişime ve dönemsel ifade süreçleriyle aralarında oluşan geçişliliğe odaklanarak şekillenmiştir. Süreç göz önünde bulundurulduğunda, yaşanan deneyimler iki öznenin de ilişkisini daha iyi kavramak için incelenmeye değer bir alan olarak görülmektedir. Çalışmanın bu konu etrafında şekillenmiş olmasının nedenini, kişisel olarak içinde bulunulan üretim ve izleme süreçlerinin, sanat eylemine nasıl döküldüğü yönündeki sorular oluşturmaktadır. Sanatın üreten ve izleyen olarak bir deneyim şekliyle ele alınması ve deneyime farklı açılardan bakılması çalışmada amaçlanan noktalardandır. Sanat eseri raporu olarak ele alınan çalışmada, üreten ve izleyen sıfatlarının zamanla aralarında oluşan geçişlilik görsel sanatlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Birinci bölümde; izleme ya da üretme deneyimine etki eden etmenler incelenmektedir. Bu etmenler daha çok çalışma süresince verilen örneklerde etkisi hissedilen faktörlerle ele alınmıştır. Tezin odağını oluşturan ikinci bölümde ise; sanatçı, izleyici ve sanat nesnesi ilk olarak kendi konumlarında incelenirken, sonrasında zamanla ortaklaşa bir hal alan eylemleri malzeme ya da biçimden ziyade, anlatım ve paylaşıma odaklanılan bir yaklaşım üzerinden incelenmektedir. Sanat eyleminin, üreten ve izleyen olarak bir deneyim şekliyle ele alınması kişisel uygulamalarda da kendini göstermektedir. Bu nedenle üçüncü bölüm, izleme ve üretme eylemlerine dönük bir yaklaşımla, araştırma süresince yapılan mekânsal eskizlerin dayanak olduğu çalışmaların yorumlanmasından oluşmaktadır.