Seramik form ve yüzeylerde ütopik distopik arayışlar

Yazar:Sevil Seda Arapkirli
Danışman: Prof. Nazan Sönmez

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Yaşamın, bireyin yaşamının tüm etkileşimleri ile oluşturduğu verili düzenin neler barındırdığını ve bireyin mutlu olmak isteğini verili olan içinde nasıl konumlandırdığını anlamaya çalışmak ve bu doğrultuda yöntem olarak bu arayışların ürünü kavramlar olan ütopya ve distopya ikiliğini ve ilişkisini inceleyerek yapılan değerlendirmeler doğrultusunda sanat nesnesine yansıtmak, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, çalışmaya temel edilen kavramlar açıklanmaktadır. Ütopya ve distopya kavramları terim olarak ve tarihsel süreçte incelenmeye çalışılmıştır. Ütopya ve distopyanın oluşumuna neden olduğu düşünülen olumsuz duygular, mutluluk, istek kavramları açıklanmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde, açıklanan kapsamda kavramların birbirleri ile olan ilişkisine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise ütopya ve distopyanın sanat ile olan ilişkisi incelenmiş ve bu konuda örnek olduğu düşünülen sanat eserleri sunulmuştur. Son bölümde, çalışmada gelinen sürecin etkisi ile yapılan seramik çalışmalar yer almaktadır. Bu doğrultuda seramik çalışmaların ifadesinde, anlatımda bağlantı kurulan kavramlar 'tohum', 'oluşum' ve 'yola çıkmak' olmuştur.